h1

Huwag panghinaan ng loob, bagkus manalangin sa Dios

June 14, 2012

Roma 5:3 At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan;
                 4 At ang katiyagaan, ng pagpapatunay; at ang pagpapatunay, ng pagasa:
                 5 At ang pagasa ay hindi humihiya; sapagka’t ang pagibig ng Dios ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin.

Kung tayo lang, hindi natin kaya. Ang Dios ang tutulong sa atin sa mga oras na napipighati tayo dahil sa dami ng suliranin na ating nakakasagupa sa araw-araw.  Lahat ng tao, may problema, kahit pa ang pinakamayaman sa mundo.

Hindi ko kayang ipaliwanag sa salita, sa tuwinang ako ay nakakaranas ng kapighatian, na parang may palaging kumukuha nito at ako ay unti-unting naiibsan, sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at daing na may pagpapasalamat. Salamat sa Dios at may mangangaral ng Dios na nagturo at nagpa-alala sa atin na mayroong Dios na handang makinig at tumulong sa ating mga nagnanais maglingkod sa Kanya.

Maraming maraming salamat sa Dios.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: