h1

Ang sa Dios ay nakikinig ng mga salita ng Dios (Juan 8:47)

June 26, 2012

Ipagpaumanhin na ninyo una sa lahat kung ang mababasa ninyong post ay makakasakit ng inyong kalooban, hindi ko lang mapigil ang aking sarili na ibahagi sa inyo ang aking natutunan sa awa at tulong ng Dios sa nakaraang pagkakatipong panalangin ng Members Church of God International. Nagpapasalamat ako sa Dios dahil nabigyan ako ng chance na mapakinggan ang aral ng buhay sa pamamagitan ng kanyang mga sinugong mangangaral, sina Kapatid na Eli at Kapatid na Daniel. Salamat sa Dios!

Wala siguro ni isa man sa atin ang magsasabing siya ay hindi sa Dios, liban na lamang sa mga taong naniniwalang walang Dios.  Siyempre pa, ang ating pagkakaalam ay mga anak tayo ng Dios.  Nang mauso ang social network tulad ng Friendster, Facebook at Twitter (hindi ko na alam ang iba pa), kapansin-pansin ang mga post patungkol sa Dios, sa Panginoong Jesus at kung sino pang religious icon, na nagpapakita ng pagiging relihiyoso ng isang tao.  Nariyan may mababasa ka pang ” If you love Jesus, click share” na wari bagang sa pag-click mo ng share button ay maipapakita mo na ang pagmamahal mo kay Jesus. Ang marami naman ay nagpopost ng mga salita ng Dios mula sa Bibliya, at mabuti ang kanilang ginagawa, na sa pamamagitan ng pogpost ng salita mula sa Bibliya, masakit man ito o hindi sa mga nakakabasa ay naihahayag natin ang kapangyarihan ng Dios na sa atin ay lumalang.  Iyon nga lamang, ang iba ay minamasama kung sila ay natatamaan ng mga salita at sila ay nasasaktan.  Tunay na ang salitan g Dios ay parang tabak, nakakasugat.  Pero sana imbes na magalit ay magbago at sumunod sa sinasabi ng Dios.  Kung sinasabi nga nating tayo ay mga anak ng Dios, hindi ba tama lamang na sumunod tayo sa Kaniyang ipinag-uutos.  Kung sinabi Niya, mahalin mo ang iyong kaaway, hindi mo baga mamahalin ang iyong kaaway? Kung sinabi niya, Sumamba ka sa akin at huwag kang magkaroon ng ibang dios liban sa akin, hindi mo baga gagawin iyon? Maghahanap ka pa ba at sasamba pa sa ibang dios? Kung sinabi niyang ang tapat sa kaunti ay tapat sa marami, magnanakaw ka pa ba kung sinabi Niyang ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa kundi magpagal? Kung sinabi niyang ang mga lalaki ay mag-asawa lamang ng isang babae, maghahanap ka pa ba ng ibang asawa kung sa pagdaan ng panahon ay lumipas na ang iyong pagmamahal sa kanya dahil sa katandaan?

Sa pagsunod nga sa utos ng Dios ay maipapakita nating mahal natin Siya. At sa tuwing nandiyan ang tukso, hindi ba maririnig mo ang Kanyang makapangyarihang salita upang ikaw naman ay makatakas sa tukso.  Ngunit kung hinayaan mong tuksuhin ka ng diablo at sinuway mo ang utos na iyong naririnig, sasabihin bang mahal mo pa rin ba ang Dios kung palagi mo na lamang Siyang hindi pinakikinggan?

Nakikinig ba tayo sa Dios?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: