h1

Dalangin ng mga Mangmang

August 14, 2013

By: Sis. Cecille S. Perea
04-30-2011

Dalangin ng mga Mangmang

Ama, tunghayan mo itong aming bayan

Iyong makikita ang kapariwaraan

Ama, kami’y sagipin sa kapighatian

Sapagka’t nananaig ay pawang kasamaan

At ang gawang matuwid ay kinalilimutan.

 

Ama, ginagamit nila ang iyong pangalan

Ang kabanalan, pawang paimbabaw

Pawang kalupitan ang nasa kalooban

Hinahamak nila ang mga mangmang

Inaalimura’t kinasusuklaman.

 

Ama, maawa ka, tulungan Mo kami

Huwag Mong pabayaan, buhay maduhagi

Itong aming bayan, ang namamayani

Pawang kalikuan at pagkukunwari

Ama, sagipin mo sa pamimighati.

 

Ama, ang namamayani ay Anti-Kristo

Kaya, nawawala ang pagibig sa puso ng tao

Kasakiman at paghahangad sa kayamanan

Kahit pumatay huwag lang mawala ang kapangyarihan

Dumanak man ang dugo ng kapwa’y walang pakialam

Tumatawa sila sa pananagumpay.

 

Ama, ang puso nila’y sintigas ng bato

Pagka’t naghahari ay ang Anti-Kristo

Hanggang kailan kaya ito matatapos?

Ama, ikaw lamang ang nakakatalos.

 

Ama, ang kalooban Mo ang aming susundin

Alam kong diringgin Mo ang aming dalangin

Di Mo hahayaan itong aming bayan

Sa pamimighati at sa dusa’y malibing

Bibigyan Mo ng kawakasan yaong kasamaan

Ang paghahariin, banal Mong katwiran.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: