h1

Sa Lihim

August 30, 2013

Nagkamali ako at salamat sa Dios sa Kanyang pagtutuwid. Purihin ang pangalan ng Dios, ang Kanyang kagandahang-loob ay magpakailanman.  Ang Kanyang kabutihan at mga biyaya ay sumasagana at hindi masayod.  Salamat ng marami sa Dios.

Sa tuwina pa nga, ang mga bagay na gustong ibulalas ng aking puso, maging sa kagalakan man o sa kapighatian, naisasaysay ko sa pamamagitan ng paraang ito.  At sa araw ng Pasalamat ng Katawan (PNK), ipinaunawa ng Dios kay Bro. Eli Soriano ang mga lihim na dapat nating ilihim lalo pa nga’t mga kahilingan natin sa Dios dahil sa sari-saring pag-uupasala ng mga kaaway ng katotohanan.  Sapagka’t sa lihim, mayroon tanging nakakakita, ang Ama na Makapangyarihan sa lahat.  Hindi kailanman makikita ito ng kalaban.

Tiningnan ko ang aking sarili, ang aking paggawa at paraan ng pananalangin. At nasabi ko , “kaya pala”.  Kaya simula sa oras na iyon hanggang sa may mabubuting pagkakataon na makapanalangin tayo sa Dios na Lumikha ng lahat ng bagay, itago natin sa ating mga puso ang ating mga daing at kahilingan sa Dios, sapagkat ang ating kaaway ay palaging nakahanda upang ito ay hadlangan.

 

Filipos 4:6 Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios.

 

7 At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus.

 

Salamat sa Dios ng maraming marami.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: