Archive for May, 2014

h1

Sulat para kay Nanay at Tatay

May 9, 2014

Nay, Tay,

Sa kalagayan ko ngayon, totoong mahihirapan akong ibigay ang inyong pangangailangan pinasiyal Nay, Tay.  Pero, huwag kayong mag-alala, higit sa pera ang natagpuan ko. Natagpuan ko ang Dios, kaya ang hiling ko sana magkasama-sama tayo sa iglesia ng Dios.

Alam ko na iginapang ninyo ang aking pag-aaral sa kolehiyo para magkaroon ako ng magandang kinabukasan at ganoon din ang pamilya natin na hirap sa buhay.  Alam ko rin kung paano ang inyong pinagdaanan hirap at pagtitiis maitaguyod lamang kaming apat na magkakapatid.  Sa lahat ng naranasan ko, hindi ko kayo sinisisi kung bakit mahirap lamang tayo, walang maayos na tahanan, walang maayos na damit na isinusuot, at walang maraming pagkain na katulad sa iba.  Okey lang din kung sa murang edad ko ay nakaranas akong magtinda ng sari-saring pagkain sa ating baryo magkaroon lamang ng konting pera pandagdag sa aking baon, maglaba ng damit ng ating mga kapit-bahay para yong konting kikitain ay maibigay sa inyo para ating pagkain sa araw na iyon at sa kinabukasan kung aabutin.  Sa lahat ng mga bagay na iyon, nagpapasalamat ako sa inyo at tumatanaw ng utang na loob.

Ang nakaraan nga ay nagpatibay ng aking kalooban.  Ngunit higit sa nakaraang eksperyensya ang dahilan kung bakit nakatayo pa rin ako ngayon sa kabila ng samut- saring kapanglawan sa buhay na ito.  At ito ang nais kong maalaman ninyo, ang aking sekreto, na maging bukas sa inyong mga kaalaman ang aking malaking pinanghahawakan.  Ilang taon na nga ba mula nang ako’y umanib sa samahang ito at hindi lingid sa akin ang inyong pagkadisgusto dito.  Hanggan sa ngayon nga ay nakikita at naririnig ko ang pagtungayaw ninyo, pero nauunawaan ko kung bakit, nakasulat kasi at naituro sa amin ang aming mga kakaharapin pagkatapos ng pagtanggap, sa bautismo.

Nay, Tay, dahil mahal na mahal ko kayo, gusto ko magkasama-sama tayo sa paraiso na inihanda ng Dios sa mga nagsisiibig sa Kanya.  Hindi man tayo magkasama-sama sa isang mansyon na puno ng karangyaan ng mundong ito, doon sa mansiyon ng Dios sa paraiso sana magkasama tayo.  Iwanan na ninyo ang inyong mga kasalukuyang pamumuhay, at mamuhay tayo na naaayon sa evangelio ng Dios.  Magtulungan tayo na makapagtiis sa buhay na ito hanggang sa wakas ng ating buhay.  Alam ninyo, naiinggit ako sa mga kapatid sa iglesia na ang mga magulang ay kaanib na.  Sana ganoon din ang pamilya natin, nagbo-bonding sa pagtupad sa tungkulin bilang mga lingkod ng Dios at ni Kristo.  Ni minsan ba hindi sumagi sa inyong isipan kung ano mayroon sa iglesia ng Dios? Nakita ninyo kami noon kung paano ang aming mga pag-uugali at pamumuhay noong nasa maling relihiyon pa (katoliko), wala ba kayong nakikitang pagbabago? O sadyang binabalewala lamang ninyo. 

‘Nay, Tay, ilang panahon na lang, mamahinga na kayo.  Naisip ninyo ba kung saan kayo patutungo kapag dumating ang araw ng paghuhukom? Hindi ba mas mabuti iyong ngayon palang may katiyakan na tayo kung saan tayo pagdating ng wakas?  Ito na siguro ang tamang oras para magsiyasat sa espirituwal na mga bagay.  Nasasaktan ako kapag sa tuwing iniimbitahan ko kayo sa mga Bible Exposition at iba pang gatherings ng iglesia ay binabalewala ninyo lamang, pero kapag iimbitahan kayo sa mga birthday, madali kayong naisasama. 

Saan ba kayo busy? 

Habang mag pagkakataon pa Nay, Tay.  Baka dumating ang oras, tatawag kayo sa Dios, baka hindi na Niya kayo pakinggan.  Huwag na nating hintayin na magalit Siya at tumalikod sa inyong pagtawag.  Ngayon! Ngayon nga, tinatawag Niya kayo sa iglesia.   

 

Advertisements