Archive for the ‘Ramdom Thoughts’ Category

h1

Ang Buhay Ko (Si Kristo)

August 3, 2016

Ang Buhay Ko (Si Kristo)

(Adaptation: Ang Buhay Ko by Asin)

 

I

Mula ng makilala ko ang dating daan

Ang buhay kong walang saysay,

Walang kahulugan

Ang mga gawaing di makatuwiran

Sa aral ng Dios Ama, ako ngayon ay

nabihisan.

 

II

Sa bautismo sa tubig ako ay nalinis

Simula ng bukas kay Kristo ako’y  lalakip

Ang ilaw na maghahatid doon sa langit

Nawa Ama maawa ka huwag akong mawawaglit.

 

 

Chorus:

Kay Kristo ang buhay na aking tinataglay

Siya rin ang dahilan kung ba’t ako nagtitibay.

Kay Kristo ang buhay na aking tinataglay

Siya rin ang dahilan kung ba’t ako nagtitibay.

 

 

III

Kaya ngayon ako’y narito upang ipaalam

Na hindi ako nagkamali  sa aking daan

Gantimpalang paraiso ang aking hangad

Kasama ang Ama at lahat ng mga banal.

 

Repeat Chorus 2X

 

Interlude

 

Repeat Chorus

Repeat Phrase I

 

 

Advertisements
h1

Ang Dating Daan

August 3, 2016

Ang Dating Daan

(adaptation of Pagbabalik by Asin)

I

Sa gitna ng dilim,

Kami ay nakatanaw

Ng ilaw na kay tanglaw

Dating Daan, nakita.

 

II

Ang turo’y dalisay

Walang paimbabaw

Tapat Mangangaral

Sa ami’y umaakay.

Koro:
Salamat oh Ama

Sa awa’t tulong Mo
Mata namin ay namulat

‘Katwirang ikaliligtas

 

Samahan nawa kami

Sa aming paglakad

Marating Paraiso

Kay Kristo.

 

III

Ang samo ng puso

Ingatan mga Sugo

Hanggang sa pagbalik

Ni Hesus na dakila

 

Ang aming pangako
Hanggang kamatayan
Kami ay pasasakop
Sa Sugong Mangangaral.

Repeat KORO 2X
-End-

 

 

h1

BALITA

August 3, 2016

This adaptation of Balita by Asin is dedicated to Bro. Eli Soriano and Bro. Daniel Razon. Salamat po sa Dios sa pagbibigay Niya ng mga tapat na mangangaral sa aming kalagitnaan.

BALITA

KORO:

Lapit mga kaibigan at makinig kayo

Sa mga Sugong may dalang balita galing kay Kristo
Katwiran na ikaliligtas, dalisay at totoo

Na marapat tanggapin ng lahat na  mga tao.

 

I

Mga Sugong mangangaral di nag-iimbot

Yaman, lakas, pati buhay di ipagdadamot

Mga sisidlang pili ng Dios, tagapagtanggol ng turo

Walang takot, di padadaig sa mga kaaway ng Dios .

 

II
Mula ng tinanggap ko ang mga sugo

Si Kristo ay nakita ng  isip at  puso

Natitik ang  Kaniyang aral, mga utos sinunod

Ngayon ang puso ay umaasa sa awa at tulong ng Dios.

 

Repeat Koro

III
Dati-rati ang buhay ko  pawang anino

Mga gawa ay masasama, hindi humihinto

Dati-rati kaibigan ko lahat ng bisyo,

Magulong tao, palalo,  walang pag-asa sa mundo.

 

IV

Ngayon nga’y nagbago ang katauhang ito

Isang bagong nilalang nabuo dito sa puso ko

Pagibig sa Dios natutunan, pati ng sa kaaway

Dahil sa mga tapat na alipin ng Dios nakilala ko.

 

Koro

Duul mga kaigsuunan nugpaminaw kamo (Hiligaynon)

Mga mensahero nga nagdala sa balita gikan kang Cristo (Cebuano)

Tungod niana nga hinungdan, putli ug matuod  (Cebuano) –

Aron dawaton sa tanan nga mga katawhan. (Cebuano)

 

_END_

 

Quipshere.com

#adaptation

h1

Mr. Controversy says “The Truth is Something Simple Meant for Simple Minds”

May 3, 2016

Another sensitive, full of Biblical wisdom blog from no other than Mr. Controversy is up there to teach us that “simple truth is meant for simple mind”.

There is simple truth, and there is complicated one. Simple truth need not to expound more unlike complicated ones. Lord Jesus is teaching us simple truth when he said “And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven.” For simple mind, we can easily grasp this, strictly, we shall not call any man “father” in spiritual sense.

Priests are spiritually-concerned people, men on earth, and still upon reading and investigating the Bible for many decades, they have not understand the simple truth forbade by Christ.

We are lucky to have Mr. Controversy. Thanks be to God for that.

 

h1

Sulat para kay Nanay at Tatay

May 9, 2014

Nay, Tay,

Sa kalagayan ko ngayon, totoong mahihirapan akong ibigay ang inyong pangangailangan pinasiyal Nay, Tay.  Pero, huwag kayong mag-alala, higit sa pera ang natagpuan ko. Natagpuan ko ang Dios, kaya ang hiling ko sana magkasama-sama tayo sa iglesia ng Dios.

Alam ko na iginapang ninyo ang aking pag-aaral sa kolehiyo para magkaroon ako ng magandang kinabukasan at ganoon din ang pamilya natin na hirap sa buhay.  Alam ko rin kung paano ang inyong pinagdaanan hirap at pagtitiis maitaguyod lamang kaming apat na magkakapatid.  Sa lahat ng naranasan ko, hindi ko kayo sinisisi kung bakit mahirap lamang tayo, walang maayos na tahanan, walang maayos na damit na isinusuot, at walang maraming pagkain na katulad sa iba.  Okey lang din kung sa murang edad ko ay nakaranas akong magtinda ng sari-saring pagkain sa ating baryo magkaroon lamang ng konting pera pandagdag sa aking baon, maglaba ng damit ng ating mga kapit-bahay para yong konting kikitain ay maibigay sa inyo para ating pagkain sa araw na iyon at sa kinabukasan kung aabutin.  Sa lahat ng mga bagay na iyon, nagpapasalamat ako sa inyo at tumatanaw ng utang na loob.

Ang nakaraan nga ay nagpatibay ng aking kalooban.  Ngunit higit sa nakaraang eksperyensya ang dahilan kung bakit nakatayo pa rin ako ngayon sa kabila ng samut- saring kapanglawan sa buhay na ito.  At ito ang nais kong maalaman ninyo, ang aking sekreto, na maging bukas sa inyong mga kaalaman ang aking malaking pinanghahawakan.  Ilang taon na nga ba mula nang ako’y umanib sa samahang ito at hindi lingid sa akin ang inyong pagkadisgusto dito.  Hanggan sa ngayon nga ay nakikita at naririnig ko ang pagtungayaw ninyo, pero nauunawaan ko kung bakit, nakasulat kasi at naituro sa amin ang aming mga kakaharapin pagkatapos ng pagtanggap, sa bautismo.

Nay, Tay, dahil mahal na mahal ko kayo, gusto ko magkasama-sama tayo sa paraiso na inihanda ng Dios sa mga nagsisiibig sa Kanya.  Hindi man tayo magkasama-sama sa isang mansyon na puno ng karangyaan ng mundong ito, doon sa mansiyon ng Dios sa paraiso sana magkasama tayo.  Iwanan na ninyo ang inyong mga kasalukuyang pamumuhay, at mamuhay tayo na naaayon sa evangelio ng Dios.  Magtulungan tayo na makapagtiis sa buhay na ito hanggang sa wakas ng ating buhay.  Alam ninyo, naiinggit ako sa mga kapatid sa iglesia na ang mga magulang ay kaanib na.  Sana ganoon din ang pamilya natin, nagbo-bonding sa pagtupad sa tungkulin bilang mga lingkod ng Dios at ni Kristo.  Ni minsan ba hindi sumagi sa inyong isipan kung ano mayroon sa iglesia ng Dios? Nakita ninyo kami noon kung paano ang aming mga pag-uugali at pamumuhay noong nasa maling relihiyon pa (katoliko), wala ba kayong nakikitang pagbabago? O sadyang binabalewala lamang ninyo. 

‘Nay, Tay, ilang panahon na lang, mamahinga na kayo.  Naisip ninyo ba kung saan kayo patutungo kapag dumating ang araw ng paghuhukom? Hindi ba mas mabuti iyong ngayon palang may katiyakan na tayo kung saan tayo pagdating ng wakas?  Ito na siguro ang tamang oras para magsiyasat sa espirituwal na mga bagay.  Nasasaktan ako kapag sa tuwing iniimbitahan ko kayo sa mga Bible Exposition at iba pang gatherings ng iglesia ay binabalewala ninyo lamang, pero kapag iimbitahan kayo sa mga birthday, madali kayong naisasama. 

Saan ba kayo busy? 

Habang mag pagkakataon pa Nay, Tay.  Baka dumating ang oras, tatawag kayo sa Dios, baka hindi na Niya kayo pakinggan.  Huwag na nating hintayin na magalit Siya at tumalikod sa inyong pagtawag.  Ngayon! Ngayon nga, tinatawag Niya kayo sa iglesia.   

 

h1

Living Proof of God’s Mercy

January 3, 2014

Ready or not on tower-tall tasks starting today January 3, 2014 and forward….I keep my self busy in reading testimonies of people who converted their lives to purposeful one, after few keystrokes in my office computer.  Millions might already posted their so-called new year resolutions via social media, but for me, there is only one solution in this mind-blowing world of emptiness – the word, which can be heard and understand by His chosen vessel and place.

Although came from different places and cultures, these peculiar people who shared their lives from earthly-living to godly one, we have one common denominator – we all heard Bro. Eli Soriano whose preachings is that very different from other preachers we all heard before – touched our heart. 

 

h1

Mahabang Buhok

November 7, 2013

1Corinto 11:15 Datapuwa’t kung ang babae ang may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya; sapagka’t ang buhok sa kaniya’y ibinigay na pangtakip.  (Ang Dating Biblia 1905)

hair

Maliit pa akong bata, ninanais ko na na magkaroon ng mahabang buhok.  Ngunit hanggang ako ay lumaki at magkaisip, hindi ko mapanatili bagkus sa pagsapit nito sa balikat at agad ko na itong pinapuputulan.  Sa maraming dahilan, isa na ang ‘trend’ na gupit na buhok, ‘siyete’, barbers’ cut, apple cut, at kung ano-ano pang nauso.  Nariyan pa ang pyschological factor na kapag lagpas balikat na ito ay nanlalagas na.

Sa edad na pitong taon, naranasan kong walang buhok.  Hindi dahil mayroon akong sakit na nakapagpapalagas ng buhok tulad ng leukemia, kundi dahil nagkaroon ako ng allergy sa anit, nagsugat at kinakailangan kalbohin ang aking ulo upang mapadali ang paggaling nito.  Sa awa ng Dios, tumubo naman uli.

Ang buhok nga ay tinatawag na ‘crown’ of glory, ngunit hindi ko maintindihan kung sa paanong paraan ito magiging ganoon.  At hindi ko na rin naman inusisa pa.  Nauunawaan ko na lamang ang mga bagay na ito nang marinig ko si Kapatid na Eli Soriano.  At siya na rin ang naging susi upang mapahaba ko ang aking buhok.  Pananampalataya pala ang kailangan para mapanatili ang paghaba nito.  Kaaway ng aking buhok ang gunting, kayaman kahit pa sabihin ng iba na wala sa trend ang aking buhok, okay lang, basta nakakasunod ako sa aral ni Kristo patungkol sa buhok ng isang babae, iyon ang importante sa akin.

Salamat sa Dios.