Posts Tagged ‘2012’

h1

Walang Hanggang Pasasalamatan: 3-Araw na Pasasalamat sa Dios

July 9, 2012

Hulyo 6-8, 2012.

Hindi ko maipaliwanag sa salita ang galak na naramdaman ko sa mga hiwagang binuksan ng Kapatid na Eli Soriano at Daniel Razon nitong huling-tatlong araw, Hulyo 6-8, 2012, mga aral ng Dios na hindi mo maririnig sa ibang relihiyong nagsasaDios “daw”. Limang paksa na punong-puno ng katwiran, kaya naman busog na busog ang kapatiran sa katwiran.

Bago pa man sumapit ang Pasalamat sa Dios ng Buong Kapatiran (PBK o International Thanksgiving), sa Special Prayer Meeting (SPM) na ginanap noong Hulyo 3, isang paghahanda ang ipinaglingkod na paksa ng aming mga mangangaral. Paghahanda sa pagharap sa Dios upang magbigay ng haing pasasalamat. Ang apat na kondisyon bago humarap sa Dios upang maging katanggap-tanggap ang bawat isang kapatid sa Dios na naghahandog ng haing pasasalamat.

2Cronica 7:14 Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad; akin ngang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain.

Magpakumbaba. Ang isang lingkod ng Dios, tulad ng itinuro ng Kapatid na Eli ay kinakailangang magpakumbaba, magsisi a mga gawang kamalian, at ituring ang sariling walang kabuluhan sa harapan ng Dios. Kung mayroon mang tinatamasang kayamanan at karunungan sa buhay na ito, isipin ng lingkod ng Dios na siya ay isang aliping walang kabuluhan at ang lahat ng kanyang tinatangkilik ay pawang nagmula sa Dios. Hindi sa kanyang sariling galing kundi sa pahintulot at tulong ng Panginoon.

Dumalangin. Sa pagharap nga sa Dios, ang pakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin na may daing at pasasalamat, kung saan ating ipinahahayag ang ating mga pagsisi, at ating mga hiling sa Dios na lumikha ng lahat. Ang taimtim na panalangin ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Wala man tayong kwenta sa harapan ng maraming tao sa mundong ito, ngunit kung tayo ay gumagawa ng katwirang nasusulat sa Bibliya, at dalangin nga ng isang matuwid na tao ay kaluguran sa Kanya.

Kawikaan 15:8 Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni’t ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran.

Hanapin ang Kanyang Mukha. Ang mukha ng Dios ay siyang katwiran, ang aral na ating pinagsasalu-saluhan sa tuwing magkakatipon ang mga lingkod ng Dios. Sa ating pagahahandog ng haing pasasalamat, tuwina’y ating dapat hanapin ang katuwiran ng Dios.

Awit 17:15 Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katuwiran: ako’y masisiyahan pagka bumangon sa iyong wangis.

Pagtalikod sa masamang lakad. Ang isang lingkod ng Dios, pagka nagnanais sumunod sa Dios, tatalikod sa kanyang masamang lakad at hindi na muling babalikan iyon.

1Tesalonica 5:22 Layuan ninyo ang bawa’t anyo ng masama.

Kaninong mangangaral sa kasalukuyan nga natin maririnig ang mga ganintong katwiran ng Bibliya upang maging karapat-dapat ang bawat isa sa gagawing nating  paghahandog? Wala ngang kaparis ang mga sugong mangangaral ng Iglesia ng Dios sa ating kapanahunan. Ang Espiritu ng Dios ay sumasakanila, kaya naman ang katuwiran ng Dios ay lumabas sa kanilang bibig at ipinahahayag sa ating mga nagsisihanap ng lingap ng Panginoon.

Ang ang inihanda ng aming mga mangangaral sa tatlong-araw na nagdaan, super-super-super amazing at overwhelming na mga paksa, mga katuwiran ng Dios na walang katumbas na halaga ng salapi ng mundong ito. Wala talaga akong masabi kundi:

2C orinto 9:15 Salamat sa Dios dahil sa kaniyang kaloob na di masabi.

Magkita-kita muli tayo sa susunod na Pasalamat sa Dios ng Buong Kapatiran kung loloobin ng ating Panginoon. Salamat muli sa Kaniyang mga sugong mangangaral sa katauhan nina Kapatid na Eli Soriano at Kapatid na Daniel Razon, nagkaroon ng kabuluhan ang aking buhay sa mundong ito. Salamat sa Dios ng maraming maraming salamat.

 

 

Isang paanyaya:

Ang buhay sa mundong ito ay may katapusan, kahit gaano ka pa kayaman at katalino, sabihin nating nasa iyo na ang lahat, kapag namatay ka, hindi mo rin iyang madadala sa hukay.  Pero may kayamanang tinutukoy sa Bibliya na madadala natin hanggang sa kabilang buhay.  Gusto mo bang malaman kung paano magkakaroon ng kayamanang hindi tinatanga o kinakalawang man?

Nang bata tayo, ang gusto natin lumaki na para magawa natin ang mga nakikita nating ginagawa ng matatanda.  Sa ating paglaki halimbasa ay sa ating pag-aaral, ang gusto naman nating makatapos ng pag-aaral.  Sa ating pagtatapos, nakahanap tayo ng trabaho o nakapagtayo tayo ng isang negosyo, ang nais naman natin ay kumita ng maganda, bumili ng mga bagay na wala tayo noon.  Nang magawa mo na ang bagay na ito, may maganda kang kinikita, may maganda kang trabaho at nakakabili ka ng mga bagay na iyon naisin, ang gusto gusto naman natin, lumagay sa tahimik o magkaroon ng kapareha sa buhay, mag-asawa.  Nang makahanap ka ng kapareha sa buhay, ang nais mo, magkaanak, magkapamilya at mabigyan sila ng magandang kinabukasan.  Hanggang pati ang iyong pagtanda at pagreretire ay iyo na ring pinaghandaan.  Ang tanong, napaghandaan ba natin ang pagharap sa hukuman ng Dios?  Marami sa atin ang naniniwala na pagkatapos ng buhay na ito, mayroon pang isa pang buhay, ang kabilang buhay na tinatawag.  Na maaring sa walang hanggang buhay na kasama ang Dios at ang Panginoong Jesus o sa walang hanggang dusa, kasama ang diablo (si satanas) at ang mga masasamang tao na nagpakasama-sama at ang mga anghel na hindi tumalima sa Dios, katulad nga ni satanas.  Napag-isipan na ba natin kung saan natin gustong mapunta pagka lumipas na ang ating panahon sa mundong ito.  Sino ba naman ang gustong mapunta sa impiyerno, ang dagat-dagatang apoy na hindi namamatay ang apoy? Siyempre, sa matinong pag-iisip, ang nais natin sa buhay na walang hanggan.  Kaya naman, kung gusto natin ang isang bagay tulad nito, pinaghahandaan na ba natin na katulad ng paghahanda natin sa buhay na ito mula ng tayo ay musmos pa lamang?  Ang paghahanda ba natin ay sapat na upang makarating tayo sa kabilang buhay? Ang nalalaman ba natin at ginagawa natin bilang parte ng paghahanda ay naaayon sa kagustuhan ng Dios? O baka naman sa kagustuhan lamang ng tao?  Tara po mga kaibigan, sama-sama po tayong magsuri, suriin po natin ang mga relihiyon upang mapaghandaan natin ang buhay na walang hanggan na gusto nating maparoonan pagka dumating na ang araw ng Panginoon.

Isa sa mga natutunan namin sa 3-araw na pagpapasalamat sa Dios ay ito: EMMANUEL na kung liliwanagin ay “sumasaatin ang Dios”. Tanungin ninyo mga kaibigan ang inyong sarili, ang kinabibilangan ba ninyong relihiyon ay masasabi ninyong may “EMMANUEL”?  Suriin niyong mabuti mga kaibigan.  Ang iglesia ng Dios na nasa Bibliya, may pagkakakilalanlan. Una ang ARAL nito, dapat lapat sa sinasabi ng kasulatan.  Ang Mangangaral nito, dapat ang itinuturo, utos ng Dios at ni Kristo na ating Panginoon at hindi utos ng mga tao. Hindo po  porke may hawak na Bibliya ay nagsasaDios na, dahil kahit man si satanas ay nagpanggap na anghel ng kaliwanagan.  Kaya kailangan po talaga magsuri tayo.

Advertisements
h1

Armageddon: Bro. Eli Soriano opposed Jose Luis de Jesus Miranda

June 28, 2012

Please read blog of the most awarded religious blogger of this time and see for yourself how biblical Bro. Eli opposed this false preacher Jose Luis de Jesus Miranda saying June 30, 2012 is the date of transformation or Armageddon.

At his latest blog  “The Greatest Liar of Our Time”.  Please pool your comments on comment section. Thanks be to God.