Posts Tagged ‘babae sa Apocalipsis 12’

h1

Sino ang babae sa Apocalipsis 12?

October 1, 2014

Sa paniniwala ng mga Catoliko-defensor tulad ni Atty. Marlwil Llasos na ang Assumption and coronation ni Maria ay Biblical,  ipinagpalagay nilang ang babae sa Apocalipsis 12 ay si Maria.

 

Apocalipsis 12: 1 At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit: isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa, at sa kaniyang ulo ay may isang putong na labingdalawang bituin;
2 At siya’y nagdadalang tao; at siya’y sumisigaw, na nagdaramdam sa panganganak, at sa hirap upang manganak.
3 At ang ibang tanda ay nakita sa langit: at narito, ang isang malaking dragong mapula, na may pitong ulo at sangpung sungay, at sa kaniyang mga ulo’y may pitong diadema.
4 At kinaladkad ng kaniyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinaghagis sa lupa: at lumagay ang dragon sa harapan ng babaing manganganak na, upang lamunin ang kaniyang anak pagkapanganak niya.
5 At siya’y nanganak ng isang anak na lalake, na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa: at ang kaniyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Dios, at hanggang sa kaniyang luklukan.
6 At tumakas ang babae sa ilang, na doon siya’y ipinaghanda ng Dios ng isang dako, upang doon siya ampuning isang libo dalawang daan at anim na pung araw.

 

 

Si Maria nga ba ang nasa Apocalipsis 12?  At si Kristo nga ba ang batang lalaking ipinanganak niya?

 

Sa sulat ni Lucas, ito ang ating mababasa patungkol sa panganganak ni Maria:

 

Lucas 2: 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan.

 

2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria.

3 At nagsisiparoon ang lahat upang sila’y mangatala, bawa’t isa sa kaniyang sariling bayan.

4 At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi’y Bet-lehem, sapagka’t siya’y sa angkan at sa lahi ni David;
5 Upang patala siya pati ni Maria, na magaasawa sa kaniya, na kasalukuyang kagampan.
6 At nangyari, samantalang sila’y nangaroroon, at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak.
7 At kaniyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalake; at ito’y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban, sapagka’t wala nang lugar para sa kanila sa tuluyan.

 

Kung sa panahon ni Agusto Cesar ipinanganak si Jesus, paanong sa Apocalipsis ay muli na naman siyang ipapanganak ni Maria?  At pagkapanganak ng babae, ang bata ay inagaw na dinala sa harap ng Dios, ngunit si Jesus na ipinanganak ni Maria ay lumaki at nangaral sa lupa bago pa siya bumalik sa langit.

 

Atty. Marlwil, heto na ang sagot sa tanong mo kung sino ang babae sa Apocalipsis 12, at kay Bro. Eli Soriano lang naman namin natutuhan ito.

 

Galacia 4: 22 Sapagka’t nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa’y sa aliping babae, at ang isa’y sa babaing malaya.
23 Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni’t ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako.
24 Ang mga bagay na ito’y may lamang talinghaga: sapagka’t ang mga babaing ito’y dalawang tipan; ang isa’y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito’y si Agar.
25 Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito’y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka’t ito’y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak.
26 Nguni’t ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin.

 

Ang Jerusalem na nasa langit, na malaya, ang siyang ina ng mga Kristiano.  At ang mga nalabi sa binhi ng babae ay inusig ng dragon.

 

Apocalipsis 12: 17 At nagalit ang dragon sa babae, at umalis upang bumaka sa nalabi sa kaniyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Dios, at mga may patotoo ni Jesus:

 

 

Muli, ang paniniwala ng mga Katoliko patungkol sa Assumption at Coronation ni Maria ay walang basehang Biblical, gawa-gawa lamang.

 

Salamat sa Dios.

 

 

Advertisements