Posts Tagged ‘bible exposition’

h1

Pusong-Bato…

August 30, 2012

Lyrics of Pusong Bato

Nang ika’y ibigin ko
mundo ko’y biglang nagbago
akala ko ika’y langit
yun pala’y sakit ng ulo
sabi mo nuon sa akin
kailan may di mag babago
naniwala naman sa iyo
ba’t ngayo’y iniwan mo

Chorus:
di mo alam dahil sa yo
ako’y hindi makakain
di rin makatulog
buhat ng iyong lokohin
kung ako’y muling iibig
sana’y di maging katulad mo
tulad mo na may pusong bato

Kahit san ka man ngayon
Dinggin mo itong awitin
Baka sakaling ika’y magising
Ang matigas mong damdamin

Repeat Chorus
Instrumental

Chorus:
di mo alam dahil sa yo
ako’y hindi makakain
di rin makatulog
buhat ng iyong lokohin
kung ako’y muling iibig
sana’y di maging katulad mo
tulad mo na may pusong bato

Repeat Chrorus

Tulad mo na may pusong bato

*********
Hindi na kasi ako masyadong nakikinig ng FM radio ngayon, hindi ko na kinahiligan na tulad ng dati, bumibili pa ako ng songhits para makabisa ko ang mga nauusong kanta.  Itong kanta na ito na may pamagat na ‘Pusong Bato’ narinig ko lamang sa mga pamangkin ko, mga limang taon hanggang walong taon ang mga batang iyon na halos makabisa na ang awit na ito palibhasa laging naririnig sa radyo ng kapitbahay namin.  Pero hindi tungkol sa nilalaman ng awit na ito kung bakit ako nagsusulat ngayon, kundi dahil sa titulo na ‘pusong bato’, napaisip ako.
Narinig ko ito sa indoctrination session ng Members Church of God International ilang taong na rin ang nakalilipas:
Ang Talinghaga ng Manghahasik (Mateo 13:1-8,18-23)
1 Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay, at naupo sa tabi ng dagat.
2 At nakisama sa kaniya ang lubhang maraming tao, ano pa’t lumulan siya sa isang daong, at naupo; at ang buong karamihan ay nangakatayo sa baybayin.
3 At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga, na sinasabi, Narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik.
4 At sa paghahasik niya, ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila;
5 At ang mga iba’y nangahulog sa mga batuhan, na doo’y walang sapat na lupa: at pagdaka’y sumibol, sapagka’t hindi malalim ang lupa:
6 At pagsikat ng araw ay nangainitan; at dahil sa walang ugat, ay nangatuyo.
7 At ang mga iba’y nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga yaon.
8 At ang mga iba’y nangahulog sa mabuting lupa, at nangagbunga, ang ila’y tigisang daan, at ang ila’y tigaanim na pu, at ang ila’y tigtatatlongpu.
18 Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa manghahasik.
19 Kung ang sinoman ay nakikinig ng salita ng kaharian, at ito’y hindi niya napaguunawa, ay pinaroroonan ng masama, at inaagaw ang nahasik sa kaniyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan.
20 At ang nahasik sa mga batuhan, ay yaong nakikinig ng salita, at pagdaka’y tinatanggap ito ng buong galak;
21 Gayon ma’y wala siyang ugat sa kaniyang sarili, kundi sangdaling tumatagal; at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdaka’y natitisod siya.
22 At ang nahasik sa mga dawagan, ay yaong dumirinig ng salita; nguni’t ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, ay siyang umiinis sa salita, at yao’y nagiging walang bunga.
23 At ang nahasik sa mabuting lupa, ay siyang dumirinig, at nakauunawa ng salita; na siyang katotohanang nagbubunga, ang ila’y tigisang daan, ang ila’y tigaanim na pu, at ang ila’y tigtatatlongpu.
Mabuting Lupain (mabuting puso)
Marami sa ating mga kababayan ang nakikinig kay Bro. Eliseo Soriano, ang presiding minister ng Members Church of God International at host ng programang Ang Dating Daan saUNTV 37.  At ang mga salita ay nahasik sa mga puso ng mga taong nakikinig, iba-iba ang kanilang puso na katulad ng sinasabi sa talinghaga. At marami sa kanila ay mga pusong may mabuting lupa,  na duminig at nakaunawa ng salita, at nagbunga.
Pusong bato (batuhang lupain)
At ang iba naman ay nakapakinig at nagalak sa kanilang narinig, sapagkat wala ibang magsasabi ng mga bagay na maririnig mo sa Kapatid na Eli, kundi siya lamang sa panahong ito.  Ngunit ang salita ay hindi namunga na kagaya ng sa mabuting lupa, kundi bagkus  pagkaharap sa mga problema at mga pag-uusig ay nawalan ng pagkatiwala sa salita ng Dios.
Ano ang tawag sa mga taong hindi man lamang gumustong makinig?
Kung ibinibilang ng Bibliya na isang pusong batuhan ang taong nakarinig ngunit hindi nagpatuloy, paano pa kaya ang hindi man lamang nagkaroon ng lakas ng loob na makinig sa salita ng Dios sa kabila ng mga panawagan?  Kalimitan sa kanilang mga dahilan ay:
1. Busy o may gagawin pa
2. Kung saan ako nagising, doon na rin ako mamatay.
3. Iisa lang ang Dios at pare-pareho lang ang mga relihiyon.
4. Palsipikadong relihiyon ang “Ang Dating Daan”
5. Niloloko lang kayo ni Eli Soriano
6. Sumusunod naman ako sa Dios, okay na iyon.
7. Basta gumagawa ng mabuti sa kapwa at hindi nangdedehado ng kapwa, ayos na iyon at di na kailangan pang umanib sa isang relihiyon.
Ang paalaala sa atin ng Dios na sana ay ating mapag-isipang mabuti:
Kawikaan 1:
23 Magsibalik kayo sa aking saway: narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo.
24 Sapagka’t ako’y tumawag, at kayo’y tumanggi: aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig;
25 Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway:
26 Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan: ako’y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating;
27 Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo.
28 Kung magkagayo’y tatawag sila sa akin, nguni’t hindi ako sasagot; hahanapin nila akong masikap, nguni’t hindi nila ako masusumpungan:
Sa aking paghahanap
Ang dahilan kung bakit hindi ako tumigil sa paghahanap ng tunay na relihiyon, naramdaman kong mayroon isang tunay na relihiyon at kailangan ko lamang hanapin.
 Jeremias 6:16 Ganito ang sabi ng Panginoon, Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan; at magsilakad kayo roon, at kayo’y mangakakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa: nguni’t kanilang sinabi, Hindi kami magsisilakad doon.
Hindi ako nakuntento sa turo ng Katoliko Romano, bagamat alam ko sa sarili ko na naging sagradong miyembro ako. Ang pagkakaintindi ko sa salitang ‘sagrado” ay iyong masusing sumusunod sa mga tradisyon at kautusan ng katoliko, bagamat hindi naman talaga natuturuan sa loob ng simbahan, kundi naging kagawian na lamang.  Sa loob ng ng isang oras na pamamalagi sa ‘simbahan’ o sa lugar-pagkakatipunan ng mga miyembro, dalawang sitas lamang ang binasa, ang una at ang ikalawang pagbabasa na nagmumula sa luma at bagong tipan.  Ang iba dito ay ang homilya ng pari na wala namang koneksiyon sa binasang sitas.Minsan kong pinasok ang lokal ng iglesia ni Kristo ng minsang pagbigyan ko ang paanyaya ng isang kaeswela.  Maganda rin ang kanilang kapilya, hiwalay ang lalaki sa babae.  May indoctrination nang araw na iyon at may ilang bisita akong nakita.  Hindi na ako nagbalik pa pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko matanggap sa aking puso na si Kristo ay tao lamang.Sinubukan ko ang Born Again Movement, tatlong  grupo ang aking pinuntahan sa ibat-ibang pagkakataon.  Iyong una, pagpasok ko pa lamang sa lugar-pagkakatipunan nila, nag-lay-hand agad ang pator sa ulo ko at winika ang Juan 3:16. Tinanong kung sumasampalataya ba daw ako kay Kristo, ang sagot ko naman kahit naguugluhan ako sa kaniya e ‘Oo’. Ayun miyembro na raw ako nang araw na iyon.  Hindi ko rin ipinagpatuloy, 2 o 3 beses lang ata ako naka-attend ng kanilang pagkakatipon, wala kasi akong maintindihan, palagi na lang silang nag-aawitan.  Ang pangalawa naman ay sa isang katrabaho, nagutuhan ko noong una, pero wala rin akong natutuhan kaya hindi rin ako nagtagal.  At iyong pangalawa ay sinawaan ko ang paghingi ng abuloy at ang maingay na awitan.Dumating sa akin na nagsawa na ako sa buhay, an halos isipin ko na walang Dios, bagamat sa puso ko ay may takot akong nararamdaman kapag naiisip ko iyon.  Hanggang nagpakilala Siya sa akin.Ang Dating Daan

Palibhasa wala ng maraming palabas sa telebisyon kapag sumasapit na ang hating-gabi, iilan na lamang ang iyong pagpipilian at isa doon ang ‘ Ang Dating Daan’ na pinangungunahan ni Bro. Eli Soriano.  Ahah! Si Bro. Eli pala ang ginagaya ni Bro. Pete ng Bubble Gang at ang iba nitong mga kasama.  Kaya naman pala palaging sinasabi ni Bro. Pete “Basa!”, dahil si Bro. Eli palaging naka-“Basa!” na ang ibig sabihin ay “basahin sa Bibliya”.  Grabe ang tapang ni bro. Eli na magsalita ng mga masasakit na salita patungkol sa iglesia Katolika, (masasakit dahil nasasaktan ako nang panahong pinanonood ko siya at tunay na binabato ko ng papel o unan ang telebisyon namin), pero iyong ‘masasakit’ na salita na iyon ay pawang ‘katotohanan’.  Galit ako kay Bro. Eli dahil sa mga narinig ko ng gabing iyon, pero hanga ako sa kanya kasi magaling siya, mahusay sa Bibliya, wala akong nakitang tao na ganoon katapang magsalita sa harap ng telebisyon, na nangangaral sa telebisyon, sumisigaw sa galit sa mga nanloloko sa relihiyon, at totoo ang kaniyang sinasabi, nasa Bibliya eh. Bagamat galit sa una, para akong na-addict manood ng programa niya gabi-gabi.  Iyong hindi ko pagkakatulog dahil sa napakarami ko ng iniisip patungkol sa buhay ko at sa pamilya ko, naging daan para mapanood ko si Bro. Eli gabi-gabi.  Hanggang natatawa na ako sa mga sinasabi niya na ginagawa naming mga katoliko na pagluhod at paghalik sa mga rebulto, natutunan ko siyang mahalin dahil siya lamang ang tanging kilala ko na nagsasabi ng totoo patungkol sa pagrerelihiyon.  Hindi ko alam kung paanong mula sa galit at napalitan ng pagmamahal ang aking reaksiyon sa mangangaral na ito, napagtanto ko na lamang nang ako’y sumampalataya sa aral,  mabautismuhan, at makapakinig na patuloy sa kaniyang pangangaral.

Si Bro. Eli

Hindi ko pa siya nakikita ng mukhaan, siyempre gusto ko ring makita si Bro. Eli ng personal, mapasalamatan ng personal, mayakap.  Malayo man siya pero ang kaniyang pagmamahal sa kapatiran at sa mga kapatid ay ramdam na ramdam namin.  Hindi mo man siya makausap ng personal, bukas ang kaniyang linya, makakapagtanong ka sa kaniya via twitter, livestream, Bible Expositionat Consultation tuwing Pasalamat sa Dios.  Hindi nga siya malayo at hindi siya mahirap hanapin upang hingan ng tulong.
Ayaw sa pusong-bato
Sabi ng kanta sa itaas, sana daw kung iibig siyang muli, hindi iyon may pusong bato.  Ang aking komento, kung gusto mong makatagpo ng isang babae o lalaki na hindi bato ang puso, pakinggan mo ang mangangaral ng Dios, si Bro. Eli,  kung papaano ka makakatagpo nito.
Advertisements
h1

ADD Worldwide Bible Exposition hosted by Bro. Eli Soriano

May 29, 2012

UNTV37  catered the latest Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition through its program “Ang Dating Daan” (The Old Path) wherein people from different remote places can ask the host, Bro. Eli Soriano, the presiding minister of Members Church of God International (MCGI).

I was about to sleep that night but since I am not yet sleepy, I tune in (as always do every night) to UNTV 37 and watch Ang Dating Daan program.  The man with his colleage, in Navotas,  is asking series of question to Bro. Soriano about  “tithes”   and claiming that tithing at present is still part of God’s law and Christians must follow it. Bro. Eli give him ample time to discuss his side. As I remember, the man from Navotas cited Mathew 28:20 as he is claiming that all laws including tithing as law of Moses and law of God shall be taught in all the world.

Mat 28:20  Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. (KJV)

The man from Navotas mentioned different verses that I already forgot. Anyway it will be shown to the program again.  What made me excited is the responses made by Bro. Eli in his claims.  To those who do not yet hear Bro. Eli and his preaching, laws of Moses including tithing, according to Bible is not the law that Christians must be followed, but the laws of Christ. Bro. Eli said that
member “per se” can give ten percent (10%) , or less or more than ten percent, which was according to the purpose of his heart. Bro. Eli read II Corinthians:

II Co 9:7  Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver. (KJV)

Bro. Eli explains that what is unlawful today is for the pastor or preacher to collect tithes from his members, because the authority to collect tithes is given to Levites and to Israelites alone and not to anybody. And the ten percent of the ten percent collected from the chidlren of Israel will be offered as well to God.

Num_18:26  Thus speak unto the Levites, and say unto them, When ye take of the children of Israel the tithes which I have given you from them for your inheritance, then ye shall offer up an heave offering of it for the LORD, even a tenth part of the tithe.

And that was law of Moses and to the children of Israel must obey.  Bro. Eli said, we are not Israelites and pastors today are not Levites. Thats was very true. Those greedy pastors even uses Bible verse to extort their members.

Mal 3:8  Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, Wherein have we robbed thee? In tithes and offerings.
 
These pastors told their members that they rob God when they did not gave their tithes to them. What a trick?! The reason why there are many pastors who are very rich and even have they own jet plane and airport. In the Philippines, greedy pastors who love tithes very much have big mansions and millions of pesos, while their members are poor as the word poor implies.

Bro. Eli further explained that law of Moses will not justify anymore. We will justify by the law of Christ.

Act 13:39  And by him all that believe are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses.

To refute furthermore the claim of the man in Navotas saying that tithing as law of God given to Moses should be taught to all nations by citing Mathew 28:20, Bro. Eli boldly read the verse and pointed out that what will be taught to all nation as Lord Jesus Christ said to his apostles is HIS COMMANDMENTS.

Mat 28:20  Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. (KJV)

Wow, that was very clear indeed!!! (clap clap clap)

Truly, the word of God written in the Scripture is as clear as crystal if its explain by the messenger sent by God himself.

For that, thanks be to Him and to God be the glory forever!!!

h1

Today is their Ash Wednesday

February 22, 2012

Going to work, I notice these people with mark on their forehead, a cross sign. “Oh, its their ash Wednesday today”, I said to myself.  When I was a catholic then, I used to attend this ash Wednesday yearly, it happened before the Lenten Season or it is part of it I am not sure.  I felt I am so holy and boasted to show to others the cross sign on my forehead.  I heard from elders (mga manang) that the more black the sign is, it is good sign for you.  I do not know what they meant  by that but due to ignorance I made it sure that the sign on my head is as black as it must be, I got a charcoal from our kalan.  The same charcoal we use in playing step-no-step-yes game.

I have read this verse from the Bible

Rev_14:9  And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his hand,

Is this the sign of the beast???

I would like you to watch this video, a Bible Exposition wherein the sign of the cross is being tackeled by this brave tele-evangelist none other than, Bro. Eli Soriano.

I remember the parish priest in our place years back, when he elaborated the meaning of ash Wednesday. He said its a commemoration that we human came from ash. True that we came from ash, unless you are an atheist, you will not believe. But the question is, when you remember that you came from ash, is that all, is God who created us happy, when He see His children doing that thing, putting ashes on forehead? Are we became holy or our sins forgiven when we attend to that tradition? Or there is another thing to attend or to do to show to Creator that we are made of dust?

Yes, I heard the real meaning of being a dust (ash) in front of our God Almighty by attending the Mass Indoctrination wherein the doctrines of our Lord Jesus Christ is taught, no more no less, all Biblical. Do you like to know it as well? I encourage you to give it a try.#