Posts Tagged ‘Bro. Eli’

h1

Pusong-Bato…

August 30, 2012

Lyrics of Pusong Bato

Nang ika’y ibigin ko
mundo ko’y biglang nagbago
akala ko ika’y langit
yun pala’y sakit ng ulo
sabi mo nuon sa akin
kailan may di mag babago
naniwala naman sa iyo
ba’t ngayo’y iniwan mo

Chorus:
di mo alam dahil sa yo
ako’y hindi makakain
di rin makatulog
buhat ng iyong lokohin
kung ako’y muling iibig
sana’y di maging katulad mo
tulad mo na may pusong bato

Kahit san ka man ngayon
Dinggin mo itong awitin
Baka sakaling ika’y magising
Ang matigas mong damdamin

Repeat Chorus
Instrumental

Chorus:
di mo alam dahil sa yo
ako’y hindi makakain
di rin makatulog
buhat ng iyong lokohin
kung ako’y muling iibig
sana’y di maging katulad mo
tulad mo na may pusong bato

Repeat Chrorus

Tulad mo na may pusong bato

*********
Hindi na kasi ako masyadong nakikinig ng FM radio ngayon, hindi ko na kinahiligan na tulad ng dati, bumibili pa ako ng songhits para makabisa ko ang mga nauusong kanta.  Itong kanta na ito na may pamagat na ‘Pusong Bato’ narinig ko lamang sa mga pamangkin ko, mga limang taon hanggang walong taon ang mga batang iyon na halos makabisa na ang awit na ito palibhasa laging naririnig sa radyo ng kapitbahay namin.  Pero hindi tungkol sa nilalaman ng awit na ito kung bakit ako nagsusulat ngayon, kundi dahil sa titulo na ‘pusong bato’, napaisip ako.
Narinig ko ito sa indoctrination session ng Members Church of God International ilang taong na rin ang nakalilipas:
Ang Talinghaga ng Manghahasik (Mateo 13:1-8,18-23)
1 Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay, at naupo sa tabi ng dagat.
2 At nakisama sa kaniya ang lubhang maraming tao, ano pa’t lumulan siya sa isang daong, at naupo; at ang buong karamihan ay nangakatayo sa baybayin.
3 At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga, na sinasabi, Narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik.
4 At sa paghahasik niya, ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila;
5 At ang mga iba’y nangahulog sa mga batuhan, na doo’y walang sapat na lupa: at pagdaka’y sumibol, sapagka’t hindi malalim ang lupa:
6 At pagsikat ng araw ay nangainitan; at dahil sa walang ugat, ay nangatuyo.
7 At ang mga iba’y nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga yaon.
8 At ang mga iba’y nangahulog sa mabuting lupa, at nangagbunga, ang ila’y tigisang daan, at ang ila’y tigaanim na pu, at ang ila’y tigtatatlongpu.
18 Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa manghahasik.
19 Kung ang sinoman ay nakikinig ng salita ng kaharian, at ito’y hindi niya napaguunawa, ay pinaroroonan ng masama, at inaagaw ang nahasik sa kaniyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan.
20 At ang nahasik sa mga batuhan, ay yaong nakikinig ng salita, at pagdaka’y tinatanggap ito ng buong galak;
21 Gayon ma’y wala siyang ugat sa kaniyang sarili, kundi sangdaling tumatagal; at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdaka’y natitisod siya.
22 At ang nahasik sa mga dawagan, ay yaong dumirinig ng salita; nguni’t ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, ay siyang umiinis sa salita, at yao’y nagiging walang bunga.
23 At ang nahasik sa mabuting lupa, ay siyang dumirinig, at nakauunawa ng salita; na siyang katotohanang nagbubunga, ang ila’y tigisang daan, ang ila’y tigaanim na pu, at ang ila’y tigtatatlongpu.
Mabuting Lupain (mabuting puso)
Marami sa ating mga kababayan ang nakikinig kay Bro. Eliseo Soriano, ang presiding minister ng Members Church of God International at host ng programang Ang Dating Daan saUNTV 37.  At ang mga salita ay nahasik sa mga puso ng mga taong nakikinig, iba-iba ang kanilang puso na katulad ng sinasabi sa talinghaga. At marami sa kanila ay mga pusong may mabuting lupa,  na duminig at nakaunawa ng salita, at nagbunga.
Pusong bato (batuhang lupain)
At ang iba naman ay nakapakinig at nagalak sa kanilang narinig, sapagkat wala ibang magsasabi ng mga bagay na maririnig mo sa Kapatid na Eli, kundi siya lamang sa panahong ito.  Ngunit ang salita ay hindi namunga na kagaya ng sa mabuting lupa, kundi bagkus  pagkaharap sa mga problema at mga pag-uusig ay nawalan ng pagkatiwala sa salita ng Dios.
Ano ang tawag sa mga taong hindi man lamang gumustong makinig?
Kung ibinibilang ng Bibliya na isang pusong batuhan ang taong nakarinig ngunit hindi nagpatuloy, paano pa kaya ang hindi man lamang nagkaroon ng lakas ng loob na makinig sa salita ng Dios sa kabila ng mga panawagan?  Kalimitan sa kanilang mga dahilan ay:
1. Busy o may gagawin pa
2. Kung saan ako nagising, doon na rin ako mamatay.
3. Iisa lang ang Dios at pare-pareho lang ang mga relihiyon.
4. Palsipikadong relihiyon ang “Ang Dating Daan”
5. Niloloko lang kayo ni Eli Soriano
6. Sumusunod naman ako sa Dios, okay na iyon.
7. Basta gumagawa ng mabuti sa kapwa at hindi nangdedehado ng kapwa, ayos na iyon at di na kailangan pang umanib sa isang relihiyon.
Ang paalaala sa atin ng Dios na sana ay ating mapag-isipang mabuti:
Kawikaan 1:
23 Magsibalik kayo sa aking saway: narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo.
24 Sapagka’t ako’y tumawag, at kayo’y tumanggi: aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig;
25 Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway:
26 Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan: ako’y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating;
27 Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo.
28 Kung magkagayo’y tatawag sila sa akin, nguni’t hindi ako sasagot; hahanapin nila akong masikap, nguni’t hindi nila ako masusumpungan:
Sa aking paghahanap
Ang dahilan kung bakit hindi ako tumigil sa paghahanap ng tunay na relihiyon, naramdaman kong mayroon isang tunay na relihiyon at kailangan ko lamang hanapin.
 Jeremias 6:16 Ganito ang sabi ng Panginoon, Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan; at magsilakad kayo roon, at kayo’y mangakakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa: nguni’t kanilang sinabi, Hindi kami magsisilakad doon.
Hindi ako nakuntento sa turo ng Katoliko Romano, bagamat alam ko sa sarili ko na naging sagradong miyembro ako. Ang pagkakaintindi ko sa salitang ‘sagrado” ay iyong masusing sumusunod sa mga tradisyon at kautusan ng katoliko, bagamat hindi naman talaga natuturuan sa loob ng simbahan, kundi naging kagawian na lamang.  Sa loob ng ng isang oras na pamamalagi sa ‘simbahan’ o sa lugar-pagkakatipunan ng mga miyembro, dalawang sitas lamang ang binasa, ang una at ang ikalawang pagbabasa na nagmumula sa luma at bagong tipan.  Ang iba dito ay ang homilya ng pari na wala namang koneksiyon sa binasang sitas.Minsan kong pinasok ang lokal ng iglesia ni Kristo ng minsang pagbigyan ko ang paanyaya ng isang kaeswela.  Maganda rin ang kanilang kapilya, hiwalay ang lalaki sa babae.  May indoctrination nang araw na iyon at may ilang bisita akong nakita.  Hindi na ako nagbalik pa pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko matanggap sa aking puso na si Kristo ay tao lamang.Sinubukan ko ang Born Again Movement, tatlong  grupo ang aking pinuntahan sa ibat-ibang pagkakataon.  Iyong una, pagpasok ko pa lamang sa lugar-pagkakatipunan nila, nag-lay-hand agad ang pator sa ulo ko at winika ang Juan 3:16. Tinanong kung sumasampalataya ba daw ako kay Kristo, ang sagot ko naman kahit naguugluhan ako sa kaniya e ‘Oo’. Ayun miyembro na raw ako nang araw na iyon.  Hindi ko rin ipinagpatuloy, 2 o 3 beses lang ata ako naka-attend ng kanilang pagkakatipon, wala kasi akong maintindihan, palagi na lang silang nag-aawitan.  Ang pangalawa naman ay sa isang katrabaho, nagutuhan ko noong una, pero wala rin akong natutuhan kaya hindi rin ako nagtagal.  At iyong pangalawa ay sinawaan ko ang paghingi ng abuloy at ang maingay na awitan.Dumating sa akin na nagsawa na ako sa buhay, an halos isipin ko na walang Dios, bagamat sa puso ko ay may takot akong nararamdaman kapag naiisip ko iyon.  Hanggang nagpakilala Siya sa akin.Ang Dating Daan

Palibhasa wala ng maraming palabas sa telebisyon kapag sumasapit na ang hating-gabi, iilan na lamang ang iyong pagpipilian at isa doon ang ‘ Ang Dating Daan’ na pinangungunahan ni Bro. Eli Soriano.  Ahah! Si Bro. Eli pala ang ginagaya ni Bro. Pete ng Bubble Gang at ang iba nitong mga kasama.  Kaya naman pala palaging sinasabi ni Bro. Pete “Basa!”, dahil si Bro. Eli palaging naka-“Basa!” na ang ibig sabihin ay “basahin sa Bibliya”.  Grabe ang tapang ni bro. Eli na magsalita ng mga masasakit na salita patungkol sa iglesia Katolika, (masasakit dahil nasasaktan ako nang panahong pinanonood ko siya at tunay na binabato ko ng papel o unan ang telebisyon namin), pero iyong ‘masasakit’ na salita na iyon ay pawang ‘katotohanan’.  Galit ako kay Bro. Eli dahil sa mga narinig ko ng gabing iyon, pero hanga ako sa kanya kasi magaling siya, mahusay sa Bibliya, wala akong nakitang tao na ganoon katapang magsalita sa harap ng telebisyon, na nangangaral sa telebisyon, sumisigaw sa galit sa mga nanloloko sa relihiyon, at totoo ang kaniyang sinasabi, nasa Bibliya eh. Bagamat galit sa una, para akong na-addict manood ng programa niya gabi-gabi.  Iyong hindi ko pagkakatulog dahil sa napakarami ko ng iniisip patungkol sa buhay ko at sa pamilya ko, naging daan para mapanood ko si Bro. Eli gabi-gabi.  Hanggang natatawa na ako sa mga sinasabi niya na ginagawa naming mga katoliko na pagluhod at paghalik sa mga rebulto, natutunan ko siyang mahalin dahil siya lamang ang tanging kilala ko na nagsasabi ng totoo patungkol sa pagrerelihiyon.  Hindi ko alam kung paanong mula sa galit at napalitan ng pagmamahal ang aking reaksiyon sa mangangaral na ito, napagtanto ko na lamang nang ako’y sumampalataya sa aral,  mabautismuhan, at makapakinig na patuloy sa kaniyang pangangaral.

Si Bro. Eli

Hindi ko pa siya nakikita ng mukhaan, siyempre gusto ko ring makita si Bro. Eli ng personal, mapasalamatan ng personal, mayakap.  Malayo man siya pero ang kaniyang pagmamahal sa kapatiran at sa mga kapatid ay ramdam na ramdam namin.  Hindi mo man siya makausap ng personal, bukas ang kaniyang linya, makakapagtanong ka sa kaniya via twitter, livestream, Bible Expositionat Consultation tuwing Pasalamat sa Dios.  Hindi nga siya malayo at hindi siya mahirap hanapin upang hingan ng tulong.
Ayaw sa pusong-bato
Sabi ng kanta sa itaas, sana daw kung iibig siyang muli, hindi iyon may pusong bato.  Ang aking komento, kung gusto mong makatagpo ng isang babae o lalaki na hindi bato ang puso, pakinggan mo ang mangangaral ng Dios, si Bro. Eli,  kung papaano ka makakatagpo nito.
Advertisements
h1

Character Assassination: Losers’ Favorite

March 15, 2012

As per Wikipedia definition to the term “character assassination”

“- is an attempt to tarnish a person’s reputation. It may involve exaggeration, misleading half-truths, or manipulation of facts to present an untrue picture of the targeted person. It is a form of defamation and can be a form of ad hominemargument.

In practice, character assassination may involve doublespeak, spreading of rumors, innuendo or deliberate misinformation on topics relating to the subject’s morals, integrity, and reputation. It may involve spinning information that is technically true, but that is presented in a misleading manner or is presented without the necessary context.”

the first person who comes to my mind is Bro. Eli Soriano, the Presiding Minister of Members Church of God International or most popularly known as Ang Dating Daan. 

Preaching the doctrines coming from the Scripture, that collapses man-made and self-interpreted teachings of other religious denominations, Bro. Eli became the favorite target of character assassination.  Envying the wisdom he is preaching to the congregation and exposing Biblical facts to many people through Bible Expositions, he became the nemesis of these false preachers and their greatest nightmare!

While he is just only reading the Scriptures, together with the official statements of other religion whether from their official books or gazettes, to light the truth hidden by grievous wolves for hundred of years, many eyes opened from deep sleep, many souls embraced the light after realizing they were in the gross dark for so long, that conversion made the wolves so angry.  So the wolves, instead of facing Bro. Eli in debate to stand the righteousness of their so-called doctrines, fabricated lies against his person. And these lies are not anymore new to us, many who heard it believe without knowing the truth first, without hearing the part of the Bro. Eli, these are the people who live in believing lies and hatred.  They hated Bro.Eli, made false accusations, baseless statements they manufactured with the help of their father, the devil. They already killed Bro.Eli by their big mouth of lies. Killers that are still in the open and freely doing their deceitful business.

But if the wolves think they scored, they are wrong. God, who sent Bro. Eli to speak His words to people, is always looking at him, taking care of him, educating him, so that in the battle field of true and false religion, Bro. Eli shines. And yes, he is shining as the sun in the noon, because of the Word of God, the light he carry.

h1

this unpleasant voice loves singing…singing praises to the Lord

February 17, 2012

I love singing. Yet, I have unpleasant voice. How do call it in english “sintonado”, out of tune!!

Yeah right, I was born with not so good singing voice. But everybody love to sing, right, despite of it. I remember trying out to be a choir member in our parish church when i was a catholic (I am not now). They laugh at me, when I sing. “That’s not singing”, they say. I am doing more on poeting hahaha than singing, cause I am out of tune. After that, ofcource what will I do, ok I am not good in singing, accept it. that’s the right thing I did, accepted it.

But, it seems we are born to be singers. Its Biblical, as Bro. Eli said to the congregation, one Thanksgiving Day. Angels in heaven were singing after God created all things. Angels sing too. So as we, regardless of voice, bad or good to the ear of our kind. But to God, Who created us, singing praises and thanksgiving to Him is a good thing.

So for those who say that my voice is just like a frog, sorry to disappoint you, but my singing is not for you to please but to my Creator, who loves me, even my singing is out of tune.

h1

“Do not mind them” – Bro.Eli

February 17, 2012

The feeling of out of place, the feeling of no one cares, and the feeling of being hated by many due to many reasons that unknown to you, this is a terrible feeling that I am now.

But thanks to God Almighty, He just told me what to do every time I felt this way. ” Do not mind them”, God speaks through His sent messenger, Bro. Eli Soriano.

Yes, I did what he commended to me, no actually not me, it just that the person asked Bro. Eli, I and him/her have the same queries. I continue my life, minding them not, doing the best of me, and viola, I am happy and satisfied. Thanks be to God.

So for those who had problems and want to have sensible response, ask Bro. Eli at twitter.com, his account is @broelisoriano