Posts Tagged ‘Eliseo Soriano’

h1

Sa Lihim

August 30, 2013

Nagkamali ako at salamat sa Dios sa Kanyang pagtutuwid. Purihin ang pangalan ng Dios, ang Kanyang kagandahang-loob ay magpakailanman.  Ang Kanyang kabutihan at mga biyaya ay sumasagana at hindi masayod.  Salamat ng marami sa Dios.

Sa tuwina pa nga, ang mga bagay na gustong ibulalas ng aking puso, maging sa kagalakan man o sa kapighatian, naisasaysay ko sa pamamagitan ng paraang ito.  At sa araw ng Pasalamat ng Katawan (PNK), ipinaunawa ng Dios kay Bro. Eli Soriano ang mga lihim na dapat nating ilihim lalo pa nga’t mga kahilingan natin sa Dios dahil sa sari-saring pag-uupasala ng mga kaaway ng katotohanan.  Sapagka’t sa lihim, mayroon tanging nakakakita, ang Ama na Makapangyarihan sa lahat.  Hindi kailanman makikita ito ng kalaban.

Tiningnan ko ang aking sarili, ang aking paggawa at paraan ng pananalangin. At nasabi ko , “kaya pala”.  Kaya simula sa oras na iyon hanggang sa may mabubuting pagkakataon na makapanalangin tayo sa Dios na Lumikha ng lahat ng bagay, itago natin sa ating mga puso ang ating mga daing at kahilingan sa Dios, sapagkat ang ating kaaway ay palaging nakahanda upang ito ay hadlangan.

 

Filipos 4:6 Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios.

 

7 At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus.

 

Salamat sa Dios ng maraming marami.

Advertisements
h1

Spiritually……A Zombie!

March 2, 2013

Movies about zombies are really nice to watch (in my own opinion) like The Walking Dead, Night of the Living Dead and Dawn of the Dead that horrifies viewers (horrified me).  These dead people that came alive (I do not know how it came to happen), walking and dancing and as always look for their food – man’s flesh, alive man of course, as we all know.  (I would like to upload a picture of them but it gave me some abdominal pain…better see for yourself instead, they were too many to see.)

Anyway this post is not about the material zombie, dead-then-alive, nope!  It just came to my mind the preaching of Bro. Eli Soriano about the verse written by James;

James 2:26  For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also.

A Zombie has no spirit at all, actually he matters only how to survive by eating flesh, but they are physically alive.  Just like people who are alive but spiritually dead, no spirit coming from God.  The Bible tell us who are these people (again I have learned these things from Bro. Eli, thanks be to God!)  and clearly written in I Timothy;

1Timothy 5:6  But she that liveth in pleasure is dead while she liveth.

Are these people alive?  Yes they are physically alive, that’s why they have time to waste their live in pleasure and no time to spend with God.  And we will found them in the congregation of the dead (too many zombies).

Proverbs 21:16  The man that wandereth out of the way of understanding shall remain in the congregation of the dead.

So now, our question is – are YOU a zombie spiritually speaking? Alive but dead? Are you belong in the congregation of the dead?  Time to wake up friend, be alive in body and spirit.  You may ask “how to become alive in spirit?”, very well… start to listen to Bro. Eli Soriano, he is the one in-charge, see for yourself.  Read his blog.

h1

Pusong-Bato…

August 30, 2012

Lyrics of Pusong Bato

Nang ika’y ibigin ko
mundo ko’y biglang nagbago
akala ko ika’y langit
yun pala’y sakit ng ulo
sabi mo nuon sa akin
kailan may di mag babago
naniwala naman sa iyo
ba’t ngayo’y iniwan mo

Chorus:
di mo alam dahil sa yo
ako’y hindi makakain
di rin makatulog
buhat ng iyong lokohin
kung ako’y muling iibig
sana’y di maging katulad mo
tulad mo na may pusong bato

Kahit san ka man ngayon
Dinggin mo itong awitin
Baka sakaling ika’y magising
Ang matigas mong damdamin

Repeat Chorus
Instrumental

Chorus:
di mo alam dahil sa yo
ako’y hindi makakain
di rin makatulog
buhat ng iyong lokohin
kung ako’y muling iibig
sana’y di maging katulad mo
tulad mo na may pusong bato

Repeat Chrorus

Tulad mo na may pusong bato

*********
Hindi na kasi ako masyadong nakikinig ng FM radio ngayon, hindi ko na kinahiligan na tulad ng dati, bumibili pa ako ng songhits para makabisa ko ang mga nauusong kanta.  Itong kanta na ito na may pamagat na ‘Pusong Bato’ narinig ko lamang sa mga pamangkin ko, mga limang taon hanggang walong taon ang mga batang iyon na halos makabisa na ang awit na ito palibhasa laging naririnig sa radyo ng kapitbahay namin.  Pero hindi tungkol sa nilalaman ng awit na ito kung bakit ako nagsusulat ngayon, kundi dahil sa titulo na ‘pusong bato’, napaisip ako.
Narinig ko ito sa indoctrination session ng Members Church of God International ilang taong na rin ang nakalilipas:
Ang Talinghaga ng Manghahasik (Mateo 13:1-8,18-23)
1 Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay, at naupo sa tabi ng dagat.
2 At nakisama sa kaniya ang lubhang maraming tao, ano pa’t lumulan siya sa isang daong, at naupo; at ang buong karamihan ay nangakatayo sa baybayin.
3 At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga, na sinasabi, Narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik.
4 At sa paghahasik niya, ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila;
5 At ang mga iba’y nangahulog sa mga batuhan, na doo’y walang sapat na lupa: at pagdaka’y sumibol, sapagka’t hindi malalim ang lupa:
6 At pagsikat ng araw ay nangainitan; at dahil sa walang ugat, ay nangatuyo.
7 At ang mga iba’y nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga yaon.
8 At ang mga iba’y nangahulog sa mabuting lupa, at nangagbunga, ang ila’y tigisang daan, at ang ila’y tigaanim na pu, at ang ila’y tigtatatlongpu.
18 Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa manghahasik.
19 Kung ang sinoman ay nakikinig ng salita ng kaharian, at ito’y hindi niya napaguunawa, ay pinaroroonan ng masama, at inaagaw ang nahasik sa kaniyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan.
20 At ang nahasik sa mga batuhan, ay yaong nakikinig ng salita, at pagdaka’y tinatanggap ito ng buong galak;
21 Gayon ma’y wala siyang ugat sa kaniyang sarili, kundi sangdaling tumatagal; at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdaka’y natitisod siya.
22 At ang nahasik sa mga dawagan, ay yaong dumirinig ng salita; nguni’t ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, ay siyang umiinis sa salita, at yao’y nagiging walang bunga.
23 At ang nahasik sa mabuting lupa, ay siyang dumirinig, at nakauunawa ng salita; na siyang katotohanang nagbubunga, ang ila’y tigisang daan, ang ila’y tigaanim na pu, at ang ila’y tigtatatlongpu.
Mabuting Lupain (mabuting puso)
Marami sa ating mga kababayan ang nakikinig kay Bro. Eliseo Soriano, ang presiding minister ng Members Church of God International at host ng programang Ang Dating Daan saUNTV 37.  At ang mga salita ay nahasik sa mga puso ng mga taong nakikinig, iba-iba ang kanilang puso na katulad ng sinasabi sa talinghaga. At marami sa kanila ay mga pusong may mabuting lupa,  na duminig at nakaunawa ng salita, at nagbunga.
Pusong bato (batuhang lupain)
At ang iba naman ay nakapakinig at nagalak sa kanilang narinig, sapagkat wala ibang magsasabi ng mga bagay na maririnig mo sa Kapatid na Eli, kundi siya lamang sa panahong ito.  Ngunit ang salita ay hindi namunga na kagaya ng sa mabuting lupa, kundi bagkus  pagkaharap sa mga problema at mga pag-uusig ay nawalan ng pagkatiwala sa salita ng Dios.
Ano ang tawag sa mga taong hindi man lamang gumustong makinig?
Kung ibinibilang ng Bibliya na isang pusong batuhan ang taong nakarinig ngunit hindi nagpatuloy, paano pa kaya ang hindi man lamang nagkaroon ng lakas ng loob na makinig sa salita ng Dios sa kabila ng mga panawagan?  Kalimitan sa kanilang mga dahilan ay:
1. Busy o may gagawin pa
2. Kung saan ako nagising, doon na rin ako mamatay.
3. Iisa lang ang Dios at pare-pareho lang ang mga relihiyon.
4. Palsipikadong relihiyon ang “Ang Dating Daan”
5. Niloloko lang kayo ni Eli Soriano
6. Sumusunod naman ako sa Dios, okay na iyon.
7. Basta gumagawa ng mabuti sa kapwa at hindi nangdedehado ng kapwa, ayos na iyon at di na kailangan pang umanib sa isang relihiyon.
Ang paalaala sa atin ng Dios na sana ay ating mapag-isipang mabuti:
Kawikaan 1:
23 Magsibalik kayo sa aking saway: narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo.
24 Sapagka’t ako’y tumawag, at kayo’y tumanggi: aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig;
25 Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway:
26 Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan: ako’y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating;
27 Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo.
28 Kung magkagayo’y tatawag sila sa akin, nguni’t hindi ako sasagot; hahanapin nila akong masikap, nguni’t hindi nila ako masusumpungan:
Sa aking paghahanap
Ang dahilan kung bakit hindi ako tumigil sa paghahanap ng tunay na relihiyon, naramdaman kong mayroon isang tunay na relihiyon at kailangan ko lamang hanapin.
 Jeremias 6:16 Ganito ang sabi ng Panginoon, Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan; at magsilakad kayo roon, at kayo’y mangakakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa: nguni’t kanilang sinabi, Hindi kami magsisilakad doon.
Hindi ako nakuntento sa turo ng Katoliko Romano, bagamat alam ko sa sarili ko na naging sagradong miyembro ako. Ang pagkakaintindi ko sa salitang ‘sagrado” ay iyong masusing sumusunod sa mga tradisyon at kautusan ng katoliko, bagamat hindi naman talaga natuturuan sa loob ng simbahan, kundi naging kagawian na lamang.  Sa loob ng ng isang oras na pamamalagi sa ‘simbahan’ o sa lugar-pagkakatipunan ng mga miyembro, dalawang sitas lamang ang binasa, ang una at ang ikalawang pagbabasa na nagmumula sa luma at bagong tipan.  Ang iba dito ay ang homilya ng pari na wala namang koneksiyon sa binasang sitas.Minsan kong pinasok ang lokal ng iglesia ni Kristo ng minsang pagbigyan ko ang paanyaya ng isang kaeswela.  Maganda rin ang kanilang kapilya, hiwalay ang lalaki sa babae.  May indoctrination nang araw na iyon at may ilang bisita akong nakita.  Hindi na ako nagbalik pa pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko matanggap sa aking puso na si Kristo ay tao lamang.Sinubukan ko ang Born Again Movement, tatlong  grupo ang aking pinuntahan sa ibat-ibang pagkakataon.  Iyong una, pagpasok ko pa lamang sa lugar-pagkakatipunan nila, nag-lay-hand agad ang pator sa ulo ko at winika ang Juan 3:16. Tinanong kung sumasampalataya ba daw ako kay Kristo, ang sagot ko naman kahit naguugluhan ako sa kaniya e ‘Oo’. Ayun miyembro na raw ako nang araw na iyon.  Hindi ko rin ipinagpatuloy, 2 o 3 beses lang ata ako naka-attend ng kanilang pagkakatipon, wala kasi akong maintindihan, palagi na lang silang nag-aawitan.  Ang pangalawa naman ay sa isang katrabaho, nagutuhan ko noong una, pero wala rin akong natutuhan kaya hindi rin ako nagtagal.  At iyong pangalawa ay sinawaan ko ang paghingi ng abuloy at ang maingay na awitan.Dumating sa akin na nagsawa na ako sa buhay, an halos isipin ko na walang Dios, bagamat sa puso ko ay may takot akong nararamdaman kapag naiisip ko iyon.  Hanggang nagpakilala Siya sa akin.Ang Dating Daan

Palibhasa wala ng maraming palabas sa telebisyon kapag sumasapit na ang hating-gabi, iilan na lamang ang iyong pagpipilian at isa doon ang ‘ Ang Dating Daan’ na pinangungunahan ni Bro. Eli Soriano.  Ahah! Si Bro. Eli pala ang ginagaya ni Bro. Pete ng Bubble Gang at ang iba nitong mga kasama.  Kaya naman pala palaging sinasabi ni Bro. Pete “Basa!”, dahil si Bro. Eli palaging naka-“Basa!” na ang ibig sabihin ay “basahin sa Bibliya”.  Grabe ang tapang ni bro. Eli na magsalita ng mga masasakit na salita patungkol sa iglesia Katolika, (masasakit dahil nasasaktan ako nang panahong pinanonood ko siya at tunay na binabato ko ng papel o unan ang telebisyon namin), pero iyong ‘masasakit’ na salita na iyon ay pawang ‘katotohanan’.  Galit ako kay Bro. Eli dahil sa mga narinig ko ng gabing iyon, pero hanga ako sa kanya kasi magaling siya, mahusay sa Bibliya, wala akong nakitang tao na ganoon katapang magsalita sa harap ng telebisyon, na nangangaral sa telebisyon, sumisigaw sa galit sa mga nanloloko sa relihiyon, at totoo ang kaniyang sinasabi, nasa Bibliya eh. Bagamat galit sa una, para akong na-addict manood ng programa niya gabi-gabi.  Iyong hindi ko pagkakatulog dahil sa napakarami ko ng iniisip patungkol sa buhay ko at sa pamilya ko, naging daan para mapanood ko si Bro. Eli gabi-gabi.  Hanggang natatawa na ako sa mga sinasabi niya na ginagawa naming mga katoliko na pagluhod at paghalik sa mga rebulto, natutunan ko siyang mahalin dahil siya lamang ang tanging kilala ko na nagsasabi ng totoo patungkol sa pagrerelihiyon.  Hindi ko alam kung paanong mula sa galit at napalitan ng pagmamahal ang aking reaksiyon sa mangangaral na ito, napagtanto ko na lamang nang ako’y sumampalataya sa aral,  mabautismuhan, at makapakinig na patuloy sa kaniyang pangangaral.

Si Bro. Eli

Hindi ko pa siya nakikita ng mukhaan, siyempre gusto ko ring makita si Bro. Eli ng personal, mapasalamatan ng personal, mayakap.  Malayo man siya pero ang kaniyang pagmamahal sa kapatiran at sa mga kapatid ay ramdam na ramdam namin.  Hindi mo man siya makausap ng personal, bukas ang kaniyang linya, makakapagtanong ka sa kaniya via twitter, livestream, Bible Expositionat Consultation tuwing Pasalamat sa Dios.  Hindi nga siya malayo at hindi siya mahirap hanapin upang hingan ng tulong.
Ayaw sa pusong-bato
Sabi ng kanta sa itaas, sana daw kung iibig siyang muli, hindi iyon may pusong bato.  Ang aking komento, kung gusto mong makatagpo ng isang babae o lalaki na hindi bato ang puso, pakinggan mo ang mangangaral ng Dios, si Bro. Eli,  kung papaano ka makakatagpo nito.
h1

Ang Imbentong Kaso ng INC

June 11, 2012
Ang tunay na iglesia hindi pumapatay ng tao. Kung kaanib ka sa iglesiang gumagawa nito, hindi ba dapat magsimula kang ng mag-isip-isip.

INC Gustong Pauwiin si Bro. Eli para Patayin

Bakit sila magagalit kay Bro. Eli Soriano at pararatangan ng kung ano-ano? Sa dahilan bang nagsasabi Si Bro. Eli ng totoo at ang doktrinang pinananinindigan ng iglesiang pumapatay ng kapwa ay mali. Isa sa napakaraming paratang na ginawa ng INC kay Bro. Eli ay ang raped case na isinahimpapawid pa ng QTV 11 (GMA7). Ang baklang si Puto na umamin na nang-raped ng mga kabataan at ng itinawalag sa MCGI (Ang Dating Daan) dahil sa kasalanang marami ay niyakap ng INC at ginamit laban sa aming mangangaral. Ang nangraped ay siya na raw ni-rape – ito ang imbentong ginawa ng INC katulong ang walanghiyang si Raul Gonzalez na dating Secretary ng (IN)Justice, under Gloria Arroyo’s administration.

BAKLANG SI PUTO UMAMIN NA NIRAPED ANG MGA KAPATID SA ADDCIT

 

DISMISSED CASE
ASSISTANT PROVINCIAL PROSECUTOR DISMISSES THE COMPLAINT OF RAPE”The foregoing facts, together with the rift going on between the INC and the ADD, which we cannot deny, only show that the complainant was undisputabley ill-motivated from the inception, and these necessarily, without any scintilla of a doubt, substantially affect, if not lessen his credibility as an unperjured affiant.

WHEREFORE premises having been considered, the undersigned recommends the DISMISSAL, as hereby DISMISSES, the complaint for rape filed by Daniel Verdiano against the respondent Eliseo Soriano docketed herein as IS No. 05-1-2459 & 2460.

City of San Fernando, Pampanga January 26, 2006.”

Ang dinismissed ng kaso sa Pampanga ay pinakialaman ni Gonzales sa utos ng nakakataas (GMA) na inutusan naman ng INC (Iglesia ni Cristo) para masira ang reputasyon ni Bro. Eli. Ngayon, heto ang mga ministro ni Manalo na pinauuwi sa Bro. Eli para harapin daw ang kaso niya. Pero sino ba talaga ang rapist?

Proven & Convicted – Felix Manalo found guilty of rape!

LEFT: On October to November 1954, the weekly newspaper Bombshell published a series of exposé concerning the sexual abuses of Felix Manalo, founder of Iglesia ni Cristo. The first of the three-part story written by Joe Cruz was published on October 21 with front page headline “Iglesia Ni Cristo ‘Head’, Angel or Sex Maniac?”

RIGHT: On October 28, 1954, the second of the three-part story, headlined “Felix Manalo, Immoral?,” was published in Tagalog. Here is an excerpt of the story: “The final sentence of Judge Concepcion over the case was published in “Taliba” on May 7, 1923, Vol. XIV, No. 78. “Felix Manalo’s immorality was proven by the court and Manalo was satisfied without appeal.” (Accusation of Tomasa Geronimo: Criminal Case No. 23858; Accusation of Basilia Santiago: Criminal Case No. 23859.)”

SULAT NI ROSITA : MANALO RAPED ME

“subalit kapatid ko na kinagabihan na akoy na sa aking kuarto siya ay biglang pumasok at sinabi niya sa akin na sa primera ikalawa ay makalalampas ka, ngunit sa ikatatlo ay hindi ka makalalampas sa akin… at ang hayop ay walang saluwal at akoy sinugod niya sa aking hihigan niyakap niya ako ng buong lakas pinupog ng katakottakot na halik. Kapatid ko tadyak ako ng tayak at nanglaban akong mabuti at ng siya ay hirap na hirap na at humihingal na parang kabayo ay akoy kanyang sinakal at bigla na lamang akong nawalan ng diwa. Ito ba naman liit kong ito ano ang magagawa ko sa hayop na yaon na malaki pa sa kalabaw. Ng mahimasmasan ako natiyak kong natupad niya ang ginawang pakagahasa. at paghalay sa akin.”
******
November 4, 1954. “MANALO RAPED ME — ROSITA”

Accusations of sexual immorality plagued Felix Manalo through out His life. In a decision by the Court of Appeals, in the case of “The People vs. Rosita Trillanes” published in July 1942, (A court case initiated by Manalo) the Justices gave an extremely unfavorable estimate of Manalo’s character stating:

1. Citing the case of People versus Trillanes, published in the Official Gazette, Volume I, No. 1, July 1954, p. 394, docketed as Case No. 8180, April 21, 1942. The Court of Appeals where Trillanes was acquitted. The appellate court upheld Trillanes and categorically called Manalo “a man of low morals” (“un hombre de baja moral’).

2. Further more: “…Manalo, took advantage of his position as head of the Iglesia ni Cristo, and …employed religion as a cloak to cover his…immoral practices; that he pretended to be the Messias sent by God; and that to persuade his victims, he cited the example of Solomon and his many wives”

 

At ang mga bagay na ito ay hindi imbento, hindi paninira sa INC, kundi ito ang katotohanan, may facts, at may video pa. Kayo na po ang humatol kung maniniwala kayo sa mga paninirang-puri ng mga taong ito sa Mangangaral na walang gusto kung hindi ipahayag ang salita ng Dios.

Para sa detalye, kindly visit this page:

For Irresponsible Reporting: Ang Dating Daan Boycotts GMANews Anew