Posts Tagged ‘Maria’

h1

Sino ang babae sa Apocalipsis 12?

October 1, 2014

Sa paniniwala ng mga Catoliko-defensor tulad ni Atty. Marlwil Llasos na ang Assumption and coronation ni Maria ay Biblical,  ipinagpalagay nilang ang babae sa Apocalipsis 12 ay si Maria.

 

Apocalipsis 12: 1 At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit: isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa, at sa kaniyang ulo ay may isang putong na labingdalawang bituin;
2 At siya’y nagdadalang tao; at siya’y sumisigaw, na nagdaramdam sa panganganak, at sa hirap upang manganak.
3 At ang ibang tanda ay nakita sa langit: at narito, ang isang malaking dragong mapula, na may pitong ulo at sangpung sungay, at sa kaniyang mga ulo’y may pitong diadema.
4 At kinaladkad ng kaniyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinaghagis sa lupa: at lumagay ang dragon sa harapan ng babaing manganganak na, upang lamunin ang kaniyang anak pagkapanganak niya.
5 At siya’y nanganak ng isang anak na lalake, na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa: at ang kaniyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Dios, at hanggang sa kaniyang luklukan.
6 At tumakas ang babae sa ilang, na doon siya’y ipinaghanda ng Dios ng isang dako, upang doon siya ampuning isang libo dalawang daan at anim na pung araw.

 

 

Si Maria nga ba ang nasa Apocalipsis 12?  At si Kristo nga ba ang batang lalaking ipinanganak niya?

 

Sa sulat ni Lucas, ito ang ating mababasa patungkol sa panganganak ni Maria:

 

Lucas 2: 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan.

 

2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria.

3 At nagsisiparoon ang lahat upang sila’y mangatala, bawa’t isa sa kaniyang sariling bayan.

4 At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi’y Bet-lehem, sapagka’t siya’y sa angkan at sa lahi ni David;
5 Upang patala siya pati ni Maria, na magaasawa sa kaniya, na kasalukuyang kagampan.
6 At nangyari, samantalang sila’y nangaroroon, at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak.
7 At kaniyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalake; at ito’y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban, sapagka’t wala nang lugar para sa kanila sa tuluyan.

 

Kung sa panahon ni Agusto Cesar ipinanganak si Jesus, paanong sa Apocalipsis ay muli na naman siyang ipapanganak ni Maria?  At pagkapanganak ng babae, ang bata ay inagaw na dinala sa harap ng Dios, ngunit si Jesus na ipinanganak ni Maria ay lumaki at nangaral sa lupa bago pa siya bumalik sa langit.

 

Atty. Marlwil, heto na ang sagot sa tanong mo kung sino ang babae sa Apocalipsis 12, at kay Bro. Eli Soriano lang naman namin natutuhan ito.

 

Galacia 4: 22 Sapagka’t nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa’y sa aliping babae, at ang isa’y sa babaing malaya.
23 Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni’t ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako.
24 Ang mga bagay na ito’y may lamang talinghaga: sapagka’t ang mga babaing ito’y dalawang tipan; ang isa’y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito’y si Agar.
25 Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito’y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka’t ito’y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak.
26 Nguni’t ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin.

 

Ang Jerusalem na nasa langit, na malaya, ang siyang ina ng mga Kristiano.  At ang mga nalabi sa binhi ng babae ay inusig ng dragon.

 

Apocalipsis 12: 17 At nagalit ang dragon sa babae, at umalis upang bumaka sa nalabi sa kaniyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Dios, at mga may patotoo ni Jesus:

 

 

Muli, ang paniniwala ng mga Katoliko patungkol sa Assumption at Coronation ni Maria ay walang basehang Biblical, gawa-gawa lamang.

 

Salamat sa Dios.

 

 

Advertisements
h1

Sinong Nagbabasa?

July 19, 2012

Naalala ko ang Bibliya sa bahay, kailan ko nga ba ito huling nabuklat. Ahhh,,,una mas gusto ko kasing basahin ang mga komiks ang pocketbooks noon, kaya naman ang Bibliyang iyon, naka-display lamang sa may altar. Oo, may maliit kaming altar, may rebulto ni Maria, may bulaklak at kandila.  At kapag naaalala kong magdasal, lumuluhod ako sa altar na yon, nanalangin kay Maria, tsk tsk tsk…’yan kasi ang naituro sa akin noong nasa Legion of Mary pa ako, grade 6 ata ako noon.  Manalangin kay Santa Maria.  Ilang buwan nga ba kaming nag-aral patungkol sa buhay ni Maria, pero wala akong naalala na nagbasa kami o nag-aral man lang ng Bibliya, kaya nga lumaki akong hindi ako marunong sa kapitulo at bersikulo, ngayon na lamang, nang makapakinig ako kay Bro. Eli Soriano sa programang Ang Dating Daan, ng minsan hindi ako makapagtutulog sa mga gabi dahil sa samu’t saring suliranin sa buhay.

 

Ang Bibliya na puno na ng alikabok, nakalagay sa taguan, sinong nagbabasa?  Hindi ba isinulat ito para basahin ng mga tao?  Sinong nagbabasa?  Unang pagbasa, pangalawang pagbasa…tanda ko pa ganyang sa Katoliko..dalawng sitas ang babasahin at ang ibang oras ay gugulin na sa sermon at mga tradisyon na hindi ko naman mabasa sa Bibliya.  Sino nga ba ang nagbabasa?  Pagpasok ko sa isang kompanya sa Makati, may Bibliya rin sa maliit nilang altar, nakadisplay, nakabukas sa bandang Levitico, sino ang nagbabasa?  Wala!

Akala ko WALA! Pero mayroon palang isang lalaki na masugid na nagbabasa ng Bibliya mula sa kanyang pagkabata.  Kaya pala kabisado niya ang Bibliya, mula Genesis hanggang huling aklat, ang Apocalipsis.  Siya iyong habang nagsasalita, “basa! basa!”, at sa isang episode lang ng programa niya, ang dami kong nabasang talata ng Bibliya, takang-taka, manghang-mangha, “meron palang ganoong nakasulat sa Bibliya?” And the rest is history.  Ngayon kaanib na ako sa grupong inaakay ni Bro. Eli Soriano, marunong na akong magbasa ng Bibliya, at tumutupad ng mga nakasulat doon sa awa at tulong ng Dios sa pagtuturo ni Bro. Eli.  Ngayon, hindi na ako lumuluhod kay Maria at sa bahay namin, walang altar ni rebulto, bawal ng Dios eh.

Ano ang nilalaman ng Bibliya, bakit hindi mo basahin ito? Click mo lang Bro.

Conscience and the Bible