Posts Tagged ‘Members Church of God International’

h1

Ang Dating Daan

August 3, 2016

Ang Dating Daan

(adaptation of Pagbabalik by Asin)

I

Sa gitna ng dilim,

Kami ay nakatanaw

Ng ilaw na kay tanglaw

Dating Daan, nakita.

 

II

Ang turo’y dalisay

Walang paimbabaw

Tapat Mangangaral

Sa ami’y umaakay.

Koro:
Salamat oh Ama

Sa awa’t tulong Mo
Mata namin ay namulat

‘Katwirang ikaliligtas

 

Samahan nawa kami

Sa aming paglakad

Marating Paraiso

Kay Kristo.

 

III

Ang samo ng puso

Ingatan mga Sugo

Hanggang sa pagbalik

Ni Hesus na dakila

 

Ang aming pangako
Hanggang kamatayan
Kami ay pasasakop
Sa Sugong Mangangaral.

Repeat KORO 2X
-End-

 

 

Advertisements
h1

Catholic Member, Self-proclaimed Greek Linguist: Real or Geek?

May 28, 2015

I thank God on this.

The more they pull the string and accuse Bro. Eli of no-basis- language illiteracy, this time it seems it turns around, the real ignorant in language of Greek reveals. Thanks to internet!

In one of many post of Bro. Eli Soriano in his blogsite, he once more refuted the Catholic teaching of calling the head of their church “pope” or “father”, which Biblically contradicts Christ’s teaching as written in,

MATTHEW 23:9 

And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven.

 

http://www.controversyextraordinary.com/2015/04/never-pope-never-in-rome-was-apostle.html

 

According to Bro. Eli, the Roman Catholic Church authorities used the other English version of the Bible to suffice their false doctrines, despising the prohibition of using other English version. The phrase they referred as basis of their doctrine is “I became your father” wherein the Catholic Bible is translated as “I begotten you”:

 

Source: http://www.biblestudytools.com/parallel-bible/passage/

DOUAY-RHIEMS

On Bro. Eli’s blog, referring to interlinear Greek translation of “begotten”, Greek text 1080 is translated as;

γεννάω

gennaō

 

From a variation of G1085; to procreate (properly of the father, but by extension of the mother); figuratively to regenerate: – bear, beget, be born, bring forth, conceive, be delivered of, gender, make, spring.

 

Unacceptable to RCC followers, one self-claimed Greek expert contested Bro. Eli and accused him of Biblical Greek ignorance. He said Bro. Eli did not understand Greek word ἐγέννησα (egennēsa) and just only understand γεννάω (gennaō) of Greek Lexicon. According to this self-claimed expert, the Greek translation of the verse is:

 

Greek nT

 

 

Is Bro. Eli incorrect in using the Greek word “γεννάω (gennaō)”?

Or only the fault-finder mind thinks of it.

 

Referring to e-sword, http://www.e-sword.net/,

esword

 

 

By pointing to G1080 to look for meaning of , it will shows,

 

eswordG1080

 

Do we have problem on this?

Or again for the mind who only thinks is to bring the good man down – things are gone wrong always. Tsk. Tsk.

Lets back to this geek self-proclaim.

So what is ἐγέννησα (egennēsa) in Interlinear Greek New Testament?

DID BEGET!

interlinear greek1  1 cor 4.15

 

By clicking G1080,

 

interlinear greek2  1 cor 4.15

 

Let’s click G5656 now,

 

interlinear greek3  1 cor 4.15

 

What is an AORIST TENSE?

http://studybible.info/strongs/G5777

The aorist tense is characterized by its emphasis on punctiliar action; that is, the concept of the verb is considered without regard for past, present, or future time. There is no direct or clear English equivalent for this tense, though it is generally rendered as a simple past tense in most translations.

The events described by the aorist tense are classified into a number of categories by grammarians. The most common of these include a view of the action as having begun from a certain  point (“inceptive aorist”), or having ended at a certain point
(“cumulative aorist”), or merely existing at a certain point (“punctiliar aorist”). The categorization of other cases can be found in Greek reference grammars.

The English reader need not concern himself with most of these  finer points concerning the aorist tense, since in most cases they cannot be rendered accurately in English translation, being fine points of Greek exegesis only. The common practice
of rendering an aorist by a simple English past tense should suffice in most cases.

 

We are not an expert here but we know how to read.   Thanks to Mr. Google. Thanks be to GOD. Even they boast how good they are in Greek language, the concept of the Bible is still shaded to them. Their eyes are covered with veils unless they accept the light.

 

Conclusion

It is saddening that intellectual people as they claimed they are, is use by evil spirits to admonish the truth written in the Bible. It is very clear that we should not call any men as our spiritual father but only our Father in heaven. If we are true Christians, we should follow our Christ, he calls every man who do the will of God as brothers, sisters and mothers – never father.

 

Mat_12:50 For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother.

 

 

Now, it is up to us who to believe for our soul’s sake.

h1

Man of God: How would we know?

July 25, 2012

Please watch these video from youtube and learn how to discern the true messenger sent by God.

Part 1

Part 2

h1

Walang Hanggang Pasasalamatan: 3-Araw na Pasasalamat sa Dios

July 9, 2012

Hulyo 6-8, 2012.

Hindi ko maipaliwanag sa salita ang galak na naramdaman ko sa mga hiwagang binuksan ng Kapatid na Eli Soriano at Daniel Razon nitong huling-tatlong araw, Hulyo 6-8, 2012, mga aral ng Dios na hindi mo maririnig sa ibang relihiyong nagsasaDios “daw”. Limang paksa na punong-puno ng katwiran, kaya naman busog na busog ang kapatiran sa katwiran.

Bago pa man sumapit ang Pasalamat sa Dios ng Buong Kapatiran (PBK o International Thanksgiving), sa Special Prayer Meeting (SPM) na ginanap noong Hulyo 3, isang paghahanda ang ipinaglingkod na paksa ng aming mga mangangaral. Paghahanda sa pagharap sa Dios upang magbigay ng haing pasasalamat. Ang apat na kondisyon bago humarap sa Dios upang maging katanggap-tanggap ang bawat isang kapatid sa Dios na naghahandog ng haing pasasalamat.

2Cronica 7:14 Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad; akin ngang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain.

Magpakumbaba. Ang isang lingkod ng Dios, tulad ng itinuro ng Kapatid na Eli ay kinakailangang magpakumbaba, magsisi a mga gawang kamalian, at ituring ang sariling walang kabuluhan sa harapan ng Dios. Kung mayroon mang tinatamasang kayamanan at karunungan sa buhay na ito, isipin ng lingkod ng Dios na siya ay isang aliping walang kabuluhan at ang lahat ng kanyang tinatangkilik ay pawang nagmula sa Dios. Hindi sa kanyang sariling galing kundi sa pahintulot at tulong ng Panginoon.

Dumalangin. Sa pagharap nga sa Dios, ang pakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin na may daing at pasasalamat, kung saan ating ipinahahayag ang ating mga pagsisi, at ating mga hiling sa Dios na lumikha ng lahat. Ang taimtim na panalangin ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Wala man tayong kwenta sa harapan ng maraming tao sa mundong ito, ngunit kung tayo ay gumagawa ng katwirang nasusulat sa Bibliya, at dalangin nga ng isang matuwid na tao ay kaluguran sa Kanya.

Kawikaan 15:8 Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni’t ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran.

Hanapin ang Kanyang Mukha. Ang mukha ng Dios ay siyang katwiran, ang aral na ating pinagsasalu-saluhan sa tuwing magkakatipon ang mga lingkod ng Dios. Sa ating pagahahandog ng haing pasasalamat, tuwina’y ating dapat hanapin ang katuwiran ng Dios.

Awit 17:15 Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katuwiran: ako’y masisiyahan pagka bumangon sa iyong wangis.

Pagtalikod sa masamang lakad. Ang isang lingkod ng Dios, pagka nagnanais sumunod sa Dios, tatalikod sa kanyang masamang lakad at hindi na muling babalikan iyon.

1Tesalonica 5:22 Layuan ninyo ang bawa’t anyo ng masama.

Kaninong mangangaral sa kasalukuyan nga natin maririnig ang mga ganintong katwiran ng Bibliya upang maging karapat-dapat ang bawat isa sa gagawing nating  paghahandog? Wala ngang kaparis ang mga sugong mangangaral ng Iglesia ng Dios sa ating kapanahunan. Ang Espiritu ng Dios ay sumasakanila, kaya naman ang katuwiran ng Dios ay lumabas sa kanilang bibig at ipinahahayag sa ating mga nagsisihanap ng lingap ng Panginoon.

Ang ang inihanda ng aming mga mangangaral sa tatlong-araw na nagdaan, super-super-super amazing at overwhelming na mga paksa, mga katuwiran ng Dios na walang katumbas na halaga ng salapi ng mundong ito. Wala talaga akong masabi kundi:

2C orinto 9:15 Salamat sa Dios dahil sa kaniyang kaloob na di masabi.

Magkita-kita muli tayo sa susunod na Pasalamat sa Dios ng Buong Kapatiran kung loloobin ng ating Panginoon. Salamat muli sa Kaniyang mga sugong mangangaral sa katauhan nina Kapatid na Eli Soriano at Kapatid na Daniel Razon, nagkaroon ng kabuluhan ang aking buhay sa mundong ito. Salamat sa Dios ng maraming maraming salamat.

 

 

Isang paanyaya:

Ang buhay sa mundong ito ay may katapusan, kahit gaano ka pa kayaman at katalino, sabihin nating nasa iyo na ang lahat, kapag namatay ka, hindi mo rin iyang madadala sa hukay.  Pero may kayamanang tinutukoy sa Bibliya na madadala natin hanggang sa kabilang buhay.  Gusto mo bang malaman kung paano magkakaroon ng kayamanang hindi tinatanga o kinakalawang man?

Nang bata tayo, ang gusto natin lumaki na para magawa natin ang mga nakikita nating ginagawa ng matatanda.  Sa ating paglaki halimbasa ay sa ating pag-aaral, ang gusto naman nating makatapos ng pag-aaral.  Sa ating pagtatapos, nakahanap tayo ng trabaho o nakapagtayo tayo ng isang negosyo, ang nais naman natin ay kumita ng maganda, bumili ng mga bagay na wala tayo noon.  Nang magawa mo na ang bagay na ito, may maganda kang kinikita, may maganda kang trabaho at nakakabili ka ng mga bagay na iyon naisin, ang gusto gusto naman natin, lumagay sa tahimik o magkaroon ng kapareha sa buhay, mag-asawa.  Nang makahanap ka ng kapareha sa buhay, ang nais mo, magkaanak, magkapamilya at mabigyan sila ng magandang kinabukasan.  Hanggang pati ang iyong pagtanda at pagreretire ay iyo na ring pinaghandaan.  Ang tanong, napaghandaan ba natin ang pagharap sa hukuman ng Dios?  Marami sa atin ang naniniwala na pagkatapos ng buhay na ito, mayroon pang isa pang buhay, ang kabilang buhay na tinatawag.  Na maaring sa walang hanggang buhay na kasama ang Dios at ang Panginoong Jesus o sa walang hanggang dusa, kasama ang diablo (si satanas) at ang mga masasamang tao na nagpakasama-sama at ang mga anghel na hindi tumalima sa Dios, katulad nga ni satanas.  Napag-isipan na ba natin kung saan natin gustong mapunta pagka lumipas na ang ating panahon sa mundong ito.  Sino ba naman ang gustong mapunta sa impiyerno, ang dagat-dagatang apoy na hindi namamatay ang apoy? Siyempre, sa matinong pag-iisip, ang nais natin sa buhay na walang hanggan.  Kaya naman, kung gusto natin ang isang bagay tulad nito, pinaghahandaan na ba natin na katulad ng paghahanda natin sa buhay na ito mula ng tayo ay musmos pa lamang?  Ang paghahanda ba natin ay sapat na upang makarating tayo sa kabilang buhay? Ang nalalaman ba natin at ginagawa natin bilang parte ng paghahanda ay naaayon sa kagustuhan ng Dios? O baka naman sa kagustuhan lamang ng tao?  Tara po mga kaibigan, sama-sama po tayong magsuri, suriin po natin ang mga relihiyon upang mapaghandaan natin ang buhay na walang hanggan na gusto nating maparoonan pagka dumating na ang araw ng Panginoon.

Isa sa mga natutunan namin sa 3-araw na pagpapasalamat sa Dios ay ito: EMMANUEL na kung liliwanagin ay “sumasaatin ang Dios”. Tanungin ninyo mga kaibigan ang inyong sarili, ang kinabibilangan ba ninyong relihiyon ay masasabi ninyong may “EMMANUEL”?  Suriin niyong mabuti mga kaibigan.  Ang iglesia ng Dios na nasa Bibliya, may pagkakakilalanlan. Una ang ARAL nito, dapat lapat sa sinasabi ng kasulatan.  Ang Mangangaral nito, dapat ang itinuturo, utos ng Dios at ni Kristo na ating Panginoon at hindi utos ng mga tao. Hindo po  porke may hawak na Bibliya ay nagsasaDios na, dahil kahit man si satanas ay nagpanggap na anghel ng kaliwanagan.  Kaya kailangan po talaga magsuri tayo.

h1

ADD Worldwide Bible Exposition hosted by Bro. Eli Soriano

May 29, 2012

UNTV37  catered the latest Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition through its program “Ang Dating Daan” (The Old Path) wherein people from different remote places can ask the host, Bro. Eli Soriano, the presiding minister of Members Church of God International (MCGI).

I was about to sleep that night but since I am not yet sleepy, I tune in (as always do every night) to UNTV 37 and watch Ang Dating Daan program.  The man with his colleage, in Navotas,  is asking series of question to Bro. Soriano about  “tithes”   and claiming that tithing at present is still part of God’s law and Christians must follow it. Bro. Eli give him ample time to discuss his side. As I remember, the man from Navotas cited Mathew 28:20 as he is claiming that all laws including tithing as law of Moses and law of God shall be taught in all the world.

Mat 28:20  Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. (KJV)

The man from Navotas mentioned different verses that I already forgot. Anyway it will be shown to the program again.  What made me excited is the responses made by Bro. Eli in his claims.  To those who do not yet hear Bro. Eli and his preaching, laws of Moses including tithing, according to Bible is not the law that Christians must be followed, but the laws of Christ. Bro. Eli said that
member “per se” can give ten percent (10%) , or less or more than ten percent, which was according to the purpose of his heart. Bro. Eli read II Corinthians:

II Co 9:7  Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver. (KJV)

Bro. Eli explains that what is unlawful today is for the pastor or preacher to collect tithes from his members, because the authority to collect tithes is given to Levites and to Israelites alone and not to anybody. And the ten percent of the ten percent collected from the chidlren of Israel will be offered as well to God.

Num_18:26  Thus speak unto the Levites, and say unto them, When ye take of the children of Israel the tithes which I have given you from them for your inheritance, then ye shall offer up an heave offering of it for the LORD, even a tenth part of the tithe.

And that was law of Moses and to the children of Israel must obey.  Bro. Eli said, we are not Israelites and pastors today are not Levites. Thats was very true. Those greedy pastors even uses Bible verse to extort their members.

Mal 3:8  Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, Wherein have we robbed thee? In tithes and offerings.
 
These pastors told their members that they rob God when they did not gave their tithes to them. What a trick?! The reason why there are many pastors who are very rich and even have they own jet plane and airport. In the Philippines, greedy pastors who love tithes very much have big mansions and millions of pesos, while their members are poor as the word poor implies.

Bro. Eli further explained that law of Moses will not justify anymore. We will justify by the law of Christ.

Act 13:39  And by him all that believe are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses.

To refute furthermore the claim of the man in Navotas saying that tithing as law of God given to Moses should be taught to all nations by citing Mathew 28:20, Bro. Eli boldly read the verse and pointed out that what will be taught to all nation as Lord Jesus Christ said to his apostles is HIS COMMANDMENTS.

Mat 28:20  Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. (KJV)

Wow, that was very clear indeed!!! (clap clap clap)

Truly, the word of God written in the Scripture is as clear as crystal if its explain by the messenger sent by God himself.

For that, thanks be to Him and to God be the glory forever!!!