Posts Tagged ‘PBK’

h1

Walang Hanggang Pasasalamatan: 3-Araw na Pasasalamat sa Dios

July 9, 2012

Hulyo 6-8, 2012.

Hindi ko maipaliwanag sa salita ang galak na naramdaman ko sa mga hiwagang binuksan ng Kapatid na Eli Soriano at Daniel Razon nitong huling-tatlong araw, Hulyo 6-8, 2012, mga aral ng Dios na hindi mo maririnig sa ibang relihiyong nagsasaDios “daw”. Limang paksa na punong-puno ng katwiran, kaya naman busog na busog ang kapatiran sa katwiran.

Bago pa man sumapit ang Pasalamat sa Dios ng Buong Kapatiran (PBK o International Thanksgiving), sa Special Prayer Meeting (SPM) na ginanap noong Hulyo 3, isang paghahanda ang ipinaglingkod na paksa ng aming mga mangangaral. Paghahanda sa pagharap sa Dios upang magbigay ng haing pasasalamat. Ang apat na kondisyon bago humarap sa Dios upang maging katanggap-tanggap ang bawat isang kapatid sa Dios na naghahandog ng haing pasasalamat.

2Cronica 7:14 Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad; akin ngang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain.

Magpakumbaba. Ang isang lingkod ng Dios, tulad ng itinuro ng Kapatid na Eli ay kinakailangang magpakumbaba, magsisi a mga gawang kamalian, at ituring ang sariling walang kabuluhan sa harapan ng Dios. Kung mayroon mang tinatamasang kayamanan at karunungan sa buhay na ito, isipin ng lingkod ng Dios na siya ay isang aliping walang kabuluhan at ang lahat ng kanyang tinatangkilik ay pawang nagmula sa Dios. Hindi sa kanyang sariling galing kundi sa pahintulot at tulong ng Panginoon.

Dumalangin. Sa pagharap nga sa Dios, ang pakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin na may daing at pasasalamat, kung saan ating ipinahahayag ang ating mga pagsisi, at ating mga hiling sa Dios na lumikha ng lahat. Ang taimtim na panalangin ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Wala man tayong kwenta sa harapan ng maraming tao sa mundong ito, ngunit kung tayo ay gumagawa ng katwirang nasusulat sa Bibliya, at dalangin nga ng isang matuwid na tao ay kaluguran sa Kanya.

Kawikaan 15:8 Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni’t ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran.

Hanapin ang Kanyang Mukha. Ang mukha ng Dios ay siyang katwiran, ang aral na ating pinagsasalu-saluhan sa tuwing magkakatipon ang mga lingkod ng Dios. Sa ating pagahahandog ng haing pasasalamat, tuwina’y ating dapat hanapin ang katuwiran ng Dios.

Awit 17:15 Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katuwiran: ako’y masisiyahan pagka bumangon sa iyong wangis.

Pagtalikod sa masamang lakad. Ang isang lingkod ng Dios, pagka nagnanais sumunod sa Dios, tatalikod sa kanyang masamang lakad at hindi na muling babalikan iyon.

1Tesalonica 5:22 Layuan ninyo ang bawa’t anyo ng masama.

Kaninong mangangaral sa kasalukuyan nga natin maririnig ang mga ganintong katwiran ng Bibliya upang maging karapat-dapat ang bawat isa sa gagawing nating  paghahandog? Wala ngang kaparis ang mga sugong mangangaral ng Iglesia ng Dios sa ating kapanahunan. Ang Espiritu ng Dios ay sumasakanila, kaya naman ang katuwiran ng Dios ay lumabas sa kanilang bibig at ipinahahayag sa ating mga nagsisihanap ng lingap ng Panginoon.

Ang ang inihanda ng aming mga mangangaral sa tatlong-araw na nagdaan, super-super-super amazing at overwhelming na mga paksa, mga katuwiran ng Dios na walang katumbas na halaga ng salapi ng mundong ito. Wala talaga akong masabi kundi:

2C orinto 9:15 Salamat sa Dios dahil sa kaniyang kaloob na di masabi.

Magkita-kita muli tayo sa susunod na Pasalamat sa Dios ng Buong Kapatiran kung loloobin ng ating Panginoon. Salamat muli sa Kaniyang mga sugong mangangaral sa katauhan nina Kapatid na Eli Soriano at Kapatid na Daniel Razon, nagkaroon ng kabuluhan ang aking buhay sa mundong ito. Salamat sa Dios ng maraming maraming salamat.

 

 

Isang paanyaya:

Ang buhay sa mundong ito ay may katapusan, kahit gaano ka pa kayaman at katalino, sabihin nating nasa iyo na ang lahat, kapag namatay ka, hindi mo rin iyang madadala sa hukay.  Pero may kayamanang tinutukoy sa Bibliya na madadala natin hanggang sa kabilang buhay.  Gusto mo bang malaman kung paano magkakaroon ng kayamanang hindi tinatanga o kinakalawang man?

Nang bata tayo, ang gusto natin lumaki na para magawa natin ang mga nakikita nating ginagawa ng matatanda.  Sa ating paglaki halimbasa ay sa ating pag-aaral, ang gusto naman nating makatapos ng pag-aaral.  Sa ating pagtatapos, nakahanap tayo ng trabaho o nakapagtayo tayo ng isang negosyo, ang nais naman natin ay kumita ng maganda, bumili ng mga bagay na wala tayo noon.  Nang magawa mo na ang bagay na ito, may maganda kang kinikita, may maganda kang trabaho at nakakabili ka ng mga bagay na iyon naisin, ang gusto gusto naman natin, lumagay sa tahimik o magkaroon ng kapareha sa buhay, mag-asawa.  Nang makahanap ka ng kapareha sa buhay, ang nais mo, magkaanak, magkapamilya at mabigyan sila ng magandang kinabukasan.  Hanggang pati ang iyong pagtanda at pagreretire ay iyo na ring pinaghandaan.  Ang tanong, napaghandaan ba natin ang pagharap sa hukuman ng Dios?  Marami sa atin ang naniniwala na pagkatapos ng buhay na ito, mayroon pang isa pang buhay, ang kabilang buhay na tinatawag.  Na maaring sa walang hanggang buhay na kasama ang Dios at ang Panginoong Jesus o sa walang hanggang dusa, kasama ang diablo (si satanas) at ang mga masasamang tao na nagpakasama-sama at ang mga anghel na hindi tumalima sa Dios, katulad nga ni satanas.  Napag-isipan na ba natin kung saan natin gustong mapunta pagka lumipas na ang ating panahon sa mundong ito.  Sino ba naman ang gustong mapunta sa impiyerno, ang dagat-dagatang apoy na hindi namamatay ang apoy? Siyempre, sa matinong pag-iisip, ang nais natin sa buhay na walang hanggan.  Kaya naman, kung gusto natin ang isang bagay tulad nito, pinaghahandaan na ba natin na katulad ng paghahanda natin sa buhay na ito mula ng tayo ay musmos pa lamang?  Ang paghahanda ba natin ay sapat na upang makarating tayo sa kabilang buhay? Ang nalalaman ba natin at ginagawa natin bilang parte ng paghahanda ay naaayon sa kagustuhan ng Dios? O baka naman sa kagustuhan lamang ng tao?  Tara po mga kaibigan, sama-sama po tayong magsuri, suriin po natin ang mga relihiyon upang mapaghandaan natin ang buhay na walang hanggan na gusto nating maparoonan pagka dumating na ang araw ng Panginoon.

Isa sa mga natutunan namin sa 3-araw na pagpapasalamat sa Dios ay ito: EMMANUEL na kung liliwanagin ay “sumasaatin ang Dios”. Tanungin ninyo mga kaibigan ang inyong sarili, ang kinabibilangan ba ninyong relihiyon ay masasabi ninyong may “EMMANUEL”?  Suriin niyong mabuti mga kaibigan.  Ang iglesia ng Dios na nasa Bibliya, may pagkakakilalanlan. Una ang ARAL nito, dapat lapat sa sinasabi ng kasulatan.  Ang Mangangaral nito, dapat ang itinuturo, utos ng Dios at ni Kristo na ating Panginoon at hindi utos ng mga tao. Hindo po  porke may hawak na Bibliya ay nagsasaDios na, dahil kahit man si satanas ay nagpanggap na anghel ng kaliwanagan.  Kaya kailangan po talaga magsuri tayo.

Advertisements
h1

Ang Dios ay Muli Kong Pasasalamatan

March 20, 2012

“Ano na naman iyan, pupunta na naman kayo sa Apalit,  magpapasalamat, hindi ba pwedeng sa loob ng bahay magpasalamat? mag-uubos lang kayo ng pera , ang mga anak ninyo napapabayaan na ninyo, kung saan-saan ninyo pinapatulog, pati hanap-buhay ninyo pinababayaan ninyo, ang hirap-hirap maghanap ng trabaho, absent pa kayo ng absent!!” Nakakalungkot marinig ang ganitong salita sa iyong mga magulang tuwing dadalo kami ng pasalamat sa Dios, tuwing ikatlong buwan, ang Pasalamat ng Buong Kapatiran. Ngunit kahi’t anong usig ang kanilang gawin sa amin, mahal at iginagalang pa rin namin sila, mas higit kaysa noon (kung alam lang nila), dahil sa ganito natutupad ang nakasulat sa mga lingkod ng Dios, na sa pagsunod mo kay Kristo, pag-uusigin ka, at ang unang-una na uusig sa iyo ay ang iyong kasambahay.

Mahirap sa katawan kung iyong iisipin, alas dos palang ng madaling araw ng Biyernes, kailangan na naming umalis ng bahay dahil dalawa o tatlong oras pa ang biyahe patungo sa Central ng MCGI, sa Apalit Pampangga. Alas sais ng umaga magsisimula na ang awitan, kaya kailangan bago pa mag-alas sais ay naroon na kami.  Tatlong araw ang pasalamat sa Dios.  Ang paksa na nagmumula sa Bibliya na itinuturo ng Kapatid na Eli ay napakasarap pakinggan. Ang karunungan mula sa Dios ay nag-uumapaw sa kapatiran.  Para kaming estudyanteng nag-aaral, ang maing libro ay ang Bibliya, ang aming guro ay si Kapaid na Eli at Kapatid na Daniel. Ito ang piyesta ng Dios sa aming magkakapatid. Kung saan nagpapahayag kami ng pagkuwalhati at pagpapasalamat sa Dios, tumatanaw ng utang na loob sa mga pag-iingat niya sa amin at sa aming mga mahal sa buhay at sa aming mga mangangaral. Pagpapasalamat sa Kaninang pagtawag, na Siyang naghango sa kadiliman ng buhay na ito, sa napakaraming kalayawan na mahirap tanggihan kung wala Siya.

Mula nga nang ako ay maanib sa Members Church of God International, natuto akong magpasalamat sa Dios sa lahat ng nangyayari sa aking buhay,  maging sa paningin man ng ibang tao ay mabuti o masama. Sapagkat kaming magkakapatid sa loob ng iglesia ay naturuan na maging mapagpasalamat sa Dios ng mangangaral na sa Dios, sa lahat ng bagay.

Colosas 3:15 At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya’y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo’y maging mapagpasalamat.

Ako Noon.

Tulad ng marami, aking naaalala ang Dios sa tuwing mayroon lamang hindi magandang nangyayari sa akin buhay, tulad ng pagkakasakit, hirap sa buhay, kawalang ng trabaho, namatayan ng kamag-anak, at mga sakuna at kalamidad. Naaalala ko naman siyang pasalamatan tuwing Linggo, kapag ako nagpupunta sa ‘simbahan’.  Sa pag-aakala ko na napapasaya ko ang Dios sa pagsimba ko sa araw ng Linggo, minsan ginagawa kong dalawang beses ang pagpunta ko sa ‘simbahan’.

Pati sa pagsusugal (paminsan-minsan), nakikiusap ako sa Dios sa aking isip para manalo (hehehe). (Napagtanto ko na mali pa sa Bibliya ang pagsusugal, nang makinig na ako ng Doktrina ng Panginoong Hesus.) Kung magising man ako  sa umaga at matulog sa gabi, bahagya ko nang maisip na manalangin sa Dios.  Sa pagkain ay gayundin naman, bihira kong ipagpasalamat sa Dios ang aking kinakain.

Ako sa kasalukuyan.

Kung paanong bahagya ko nang alalahanin ang Dios, iba na ngayon.  Parang nag-360 degree ang ikot ng aking mundo. Nabaliktad ng buong-buo.  At iyan sa ay dahil sa pakikinig ng aral ng Dios na hindi ko nakahiligan noon. Kung paanong napapaso ang aking tainga sa tuwing may usapang patungkol sa relihiyon o Bibliya, ay siya ko namang kinasasabikan ang mga pang-aaral ngayon.  Tama, ang salita ng Dios ay naging musika sa akin tainga, sa aking puso.

Ano pa nga ba ang pwede kong iganti sa aking Dios na kinikilala.  Siya ang nagbigay sa akin ng buhay, siya ang nagbigay sa akin ng lahat ng bagay na kailangan ko, siya ang nag-iingat sa akin, lalo na sa paggawa ng masama, siya ang dahil ng aking paglakad, Siya nga ang dahilan kung bakit ako nilikha sa mundong ito, ang aking obligasyon bilang tao na Kanyang nilikha aking nagpatanto. Ito lamang ang alam ko, sa lahat lahat ng ito, na Siya ay pasalamatan sa lahat ng bagay. Kaya naman, kahit ano pa ang mangyari, sa awa at tulong ng Dios, muli at muling akong magpapasalamat sa Dios na lumikha ng lahat ng bagay, sa Dios na makapangyarihan sa lahat, ang Dios noon at ngayon.

Salamat sa Dios sa Kanyang kaloob na hindi masayod!

Happy International Thanksgiving!